دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن طالب، ۱۳۹۶

جریان نقد آزاد، تمرکز حقوق صاحبان سهام، هزینه ی نمایندگی و سودآوری

سنجش عملکرد شرکت¬ها، ارزیابی کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات به منظور اخذ تصمیم¬های منطقی می-باشد. یکی از مهم¬ترین مسائل برای سرمایه¬گذاران، اعتبار دهندگان و به طور کلی تصمیم¬گیرندگان داخلی و بیرونی شرکت¬ها، مسأله¬ی ارزیابی عملکرد شرکت¬ها است . ، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیم¬های مدیریت در خصوص استفاده¬¬ی بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می¬دهد .این پژوهش به بررسی ارتباط بین جریان نقد آزاد ، توانایی مدیرعامل و عملکرد شرکت¬ها می¬پردازد. این پژوهش به بررسی ارتباط بین جریان نقد آزاد، تمرکز حقوق صاحبان سهام، هزینه¬ی نمایندگی و سودآوری می¬پردازد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله بین سال¬های 91 تا 95 در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شد. در این پژوهش اهرم مالی و اندازه¬ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.¬ نتایج پژوهش نشان داد؛ که بین تمرکز حقوق صاحبان¬سهام و هزینه¬ی نمایندگی رابطه¬ی منفی و معناداری وجود دارد، ولی بین جریان نقد آزاد و هزینه¬ی نمایندگی رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین هزینه¬ی نمایندگی و عملکرد شرکت(نرخ بازده دارایی¬ها) رابطه¬ی مثبت و معناداری یافت شد. هزینه¬ی نمایندگی به عنوان یکی از ابزارهای کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهام¬داران باعث بهبود عملکرد و سودآوری شرکت می¬شود.

کلیدواژه‌ها: تمرکز حقوق صاحبان سهام، جریان نقد آزاد، هزینهی نمایندگی و سودآوری

M.A. Thesis:

The impact of free cash flow ٫ equity concentration and agency costs on firm s profitability

Assessing the performance of companies, evaluating the overall financial situation and the results of operations in order to make logical decisions. One of the most important issues for investors, creditors and, in general, domestic and external decision makers of companies is the issue of evaluating corporate performance. This study examines the relationship between free cash flow, equity concentration, representation costs and profitability. This research was conducted for a 5-year period between 91 and 95 years in listed companies. In this study, financial leverage and company size have also been used as a control variable. The results of the research showed that there is a negative and significant relationship between the concentration of ownership of the owner and the cost of representation, but between the cash flow Free and cost of representation is a positive and significant relationship. Also, there was a positive and significant relationship between the cost of corporate representation and performance (return on assets). The cost of representation as one of the tools to reduce the conflict of interests between managers and shareholders will improve the performance and profitability of the company .

Keywords: Equity Focus, Free Cash Flow, Representation Cost, and Profitabil