دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احسان فهیم، ۱۳۹۷

وجوه افتراق ضمان عقدی و ضمان معاوضی

عقد ضمان، از مدت‌ها قبل از اسلام در میان اعراب، متداول بوده است تا جایی که برخی عقد ضمان را مختص جزیره العرب می‌دانند. ضمان مصدر می‌باشد و به معنای دربرداشتن است، زیرا در ضمان آنچه در ذمه مدیون است در ذمه دیگرى قرار می‌گیرد و ذمه ضامن آنچه را که در ذمه مضمون عنه بوده در بر خواهد گرفت، بسیارى از علماء عامه بر آنند که نون ضمان زائد می‌باشد و کلم? ضمان مشتق از ضم است و ذمه مدیون به ذمه دیگرى ضمیمه و پیوست می‌شود، بنابراین ضمان عقدى افاد? اشتراک دو ذمه را نسبت بیک دین می‌نماید و ضامن و مضمون عنه در مقابل مضمون له، مدیون می‌شوند. ضمان عقدی بابی مستقل در فقه است که از احکام آن به‌تفصیل در این باب بحث کرده‌اند. برخی عنوان باب را «ضمان به معنای اعم» قرار داده و ذیل آن از ضمان به معنای اخص و کفالت و حواله سخن گفته‌اند. ضمان عقدی و ضمان معاوضی در راستای یک قسم از ضمان همیشه موردبحث قرارگرفته‌اند اما بر اساس بررسی‌های انجام‌گرفته و مطالعه نظرات فقها می‌توان به یک مورد اساسی اشاره کرد که بحث تعهد در ضمان عقدی، اثر مستقیم است اما در ضمان معاوضی تعهد به تسلیم اثر غیرمستقیم به شمار رفته است. از این بحث در مسائل بسیاری می‌توان تحقیق کرد اما در این تحقیق به چند مورد مشخص اعم از بیع و مهریه و اجاره پرداخته‌شده است.

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه: ضمان، ضمان عقدی، ضمان معاوضی، ذمه، تعهد، تسلیم.

M.A. Thesis:

Disclosure of Guarantee and Compensating Guarantee

The bondage has long been commonplace among the Arabs, to the point where some guarantor deals are specific to the island of al-Arab. The guarantor is indisputable and it means the removal, because in the guaranty of what is owed to it, it is placed in a different direction, and the guarantor of what constitutes the subject matter of the matter, many public scholars find that the nun is redundant and The wording of the guarantee is derived from the attachment, and it is owed to another attachment and attachment, therefore, the contractual guarantee of the concurrence of the two partners is owed to religion, and the guarantor and subject matter of the sentence are owed to the subject of the sentence. The Guarantor is an independent Bobby in jurisprudence, which has been discussed in detail in its terms in detail. Some of the titles of Bob have been made in the form of warranties, meaning that they have been subjected to warranties in the form of specifics and custody and remittances. Discretionary guarantors have always been discussed along the lines of a surety, but based on reviews and A study of the jurisprudent's views can be pointed out to one fundamental point in which the obligation to engage in a warrant is direct effect, but in the compulsory guarantee, the obligation to surrender to indirect effects has been considered. From this discussion, many issues can be investigated, but in this research, a few specific issues, such as pay and rent, have been paid. The method of this research has been analytical-descriptive and the library has been used to collect information.

Keywords: Key word: guarantor, guarantor, marriage guarantor, pledge, pledge, surrender