دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: الهه فکور یزدان اباد، ۱۳۹۷

مسئولیت حقوقی موسسات درمان ناباروری

در پزشکی هرگاه زن و شوهری در سن باروری ?? ماه پس از ازدواج علی‌رغم انجام فعالیت جنسی طبیعی و بدون استفاده از روش های پیشگیری، بچه‌دار نشوند یکی از زوجین دچار ناباروری است. ناباروری در انسان می‌تواند منشأ پدری مانند واریکوسل و آزواسپرمی داشته باشد یا منشأ مادری مانند سندرم ترنر، آژنزی تخمدان، سندرم آشرمن. افراد نابارور، می توانند به موسسات درمان ناباروری مراجعه کرده تا جهت رفع مشکل خود چاره جویی کنند. اگر در اثر مراجعه به موسسات مذکور، خسارت و ضرری متوجه زوجین شود، بسته به منشا خسارت، ممکن است موسسه مسوولیت پیدا کند. بدین معنا که اگر ورود ضرر در اثر نقض قرارداد باشد، بدون تردید خود موسسه مسوولیت خواهد داشت، چه موسسه دولتی و چه خصوصی باشد. ولی اگر منشا ورود خسارت، فعل زیانبار و ضمان قهری باشد، در این صورت اگر موسسه دولتی باشد، مسوولیت جبران خسارات، ناشی از فعل کارمند، خود کارمند است و اگر خسارات ناشی از خرابی و نقص تجهیزات باشد، در این صورت، موسسه مسوول خواهد بود. اما اگر موسسه خصوصی بوده، در این صورت، مطلقاً خود موسسه مسوول جبران خسارت می باشد.

کلیدواژه‌ها: میولیت حقوقی ، درمان ناباروری ، زوجین نابارور

M.A. Thesis:

Legal liability of Infertility Treatment Institutions

In medical science when in the age of fertility, husband and wife one year after marriage, don’t have children despite having sexual activity, one of couples suffers from infertility. Paternal infertility such as varicocele and ozospermia and maternal infertility source such as uterine ovarian tumor syndrome and schimer syndrome. Infertile people go to infertility treatment institution to solve their problem. If the couples are injured when they go to these institutions, depending on the source of the damage, institutions are responsible. If the loss is due to a breach of contract, the institution will be responsible whether it is public or private. The liability for damages caused by an employee's verdict is the employee himself. If the .damage is due to equipment failure, the institution will be responsible. In medical science when in the age of fertility, husband and wife one year after marriage, don’t have children despite having sexual activity, one of couples suffers from infertility. In medical science when in the age of fertility, husband and wife one year after marriage, don’t have children despite having sexual activity, one of couples suffers from infertility.

Keywords: Legal Lifestyle, Infertility Treatment, Infertile Couples