دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم حسین نژاد، ۱۳۹۷

محافظه کاری مدیران، استقلال هیئت مدیره و نوآوری شرکت

با توجه به تأثیر نوآوری در رشد و بقا شرکت‌ها امروزه نوآوری به یکی از متغیرهای پراهمیت و کلیدی در شرکت‌ها تبدیل شده است. به همین دلیل در این تحقیق به بررسی تأثیر دو متغیر مهم شرکتی یعنی محافظه‌کاری مدیران و استقلال هیئت‌مدیره بر نوآوری شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. در این تحقیق محافظه‌کاری مدیران و استقلال هیئت‌مدیره به عنوان متغیر مستقل و نوآوری شرکت‌ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد همچنین اهرم مالی،اندازه شرکت و بازده دارایی‌ها شرکت متغیرهای کنترلی تحقیق بودند. برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز اندازه‌گیری متغیرها جهت آزمون فرضیه ها تعداد 123 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله میان سال‌های 1391 تا 1395 به عنوان نمونه آماری تحقیق به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی و رگرسیون پانل دیتا با استفاده از نرم‌افزار اقتصادسنجی ایویوز در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که محافظه‌کاری مدیران تأثیر معناداری بر متغیر نوآوری شرکت ندارد. شاید بتوان نتایج این امر را ناشی از عدم توجه مدیران در شرکت‌های بورسی ایران به نوآوری دانست لذا محافظه‌کاری مدیران بیشتر متوجه متغیرهای مالی است و اثری بر نوآوری شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران ندارد. همچنین استقلال هیئت‌مدیره تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری شرکت دارد. می توان بیان کرد که مدیران مستقل می‌توانند به‌طور مؤثر مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیریت را کاهش دهند و تأثیر مثبتی بر انتخاب پروژه‌های موفقیت‌آمیز تحقیق و توسعه داشته باشند. که این امر نوآوری را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها: استقلال هیئت‌مدیره، محافظه‌کاری، محافظه‌کاری مدیران، نوآوری

M.A. Thesis:

Managerial Conservatism,Board Independence, and Corporate Innovation

Regarding the effect of innovation on the growth and survival of companies, innovation has become one of the key and important variables in companies. Therefore, in this research, the effect of two important variables of the company, namely Managerial Conservatism and Board Independence of directors on the Corporate Innovation listed in Tehran Stock Exchange was investigated. In this research, the Managerial Conservatism and Board Independence of directors were considered as independent variable and the Corporate Innovation as dependent variable. Also, Financial Leverage, Company Size and Return on Assets of the company were the control variables. To collect the needed data for measuring the variables, 123 companies from Tehran Stock Exchange(Bourse) were selected as a statistical sample by Systematic Removal Method in the period of 2012 to 2017 to test the hypotheses. The results of the analysis of the research hypotheses using combination regression and panel regression analysis and applying Eviews econometric software at 95% confidence level showed that the Managerial Conservatism has no significant effect on the Corporate Innovation variable. Which can be due to the lack of attention of managers in the Iranian Bourse Companies to innovation, so the Managerial Conservatism is more on the financial variables and has no effect on the Corporate Innovation in the Tehran Stock Exchange.The resalts Also show that, the Board Independence has a positive and significant effect on the Corporate Innovation. which can be argued that Independent Managers can effectively reduce the problem of representation between shareholders and management and has a positive impact on the selection of successful R & D projects that increases the innovation.

Keywords: independence of the board, conservatism, conservatism of managers, innovation