دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهسا نوروزی، ۱۳۹۷

مسئولیت اجتماعی شرکت، کارایی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با کارایی سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه‌های نمایندگی در میان شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش کارایی سرمایه‌گذاری به عنوان متغیر وابسته و مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد. هم¬چنین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه‌های نمایندگی متغیرهای میانجی پژوهش بودند. جهت جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش تعداد 123 شرکت برای دوره زمانی 6 ساله بین سال‌های 1390 تا 1395 به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده¬ها در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی توسط نرم‌افزار EViews انجام گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه¬های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد مسئولیت اجتماعی شرکت باعث کاهش ناکارآمدی سرمایه‌گذاری می‌شود. عدم تقارن اطلاعاتی، تأثیر میانجی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کم سرمایه‌گذاری ندارد. هزینه‌های نمایندگی، تأثیر میانجی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و بیش سرمایه‌گذاری ندارد. نتایج پژوهش بیانگر این است که مسئولیت اجتماعی می¬تواند منجر به افزایش کارایی سرمایه‌گذاری گردد و اما اینکه عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه‌های نمایندگی تأثیری بر رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه‌گذاری ندارند این را شاید بتوان ناشی از ساختارهای نامناسب حاکمیت شرکتی و بازار سرمایه ایران دانست.

کلیدواژه‌ها: عدم تقارن اطلاعاتی، مسئولیت اجتماعی شرکت، کارایی سرمایه‌گذاری، هزینه‌های نمایندگی

M.A. Thesis:

Corporate social responsibility, investment efficiency of Mediating role of information asymmetry and agency costs

The main objective of this research is to examine the relationship between Corporate social responsibility, investment efficiency of Mediating role of information asymmetry and agency costs among listed companies in Tehran Stock Exchange. In this research, investment efficiency was considered as the dependent variable and corporate social responsibility as an independent variable. Also, information asymmetry and representation costs were mediator variables. To collect the data needed to measure the variables of research, 123 companies were selected as the statistical sample for the 6-year period from 2011 to 2016. Data analysis in this study was carried out using data panel regression and cobined regression method with EViews software. The results of analysis of research hypotheses at 95% confidence level showed that corporate social responsibility reduces inefficiency of investment. Information asymmetry has no mediating effect on the relationship between corporate social responsibility and low investment. Representative costs do not have a mediating effect on the relationship between corporate social responsibility and more investment. Research results indicate that social responsibility can lead to increased investment efficiency But that information asymmetry and agency costs do not affect the relationship between corporate social responsibility and investment. This may be due to inappropriate structures of corporate governance and capital markets in Iran.

Keywords: Information asymmetry, Corporate social responsibility, Investment efficiency, Representation cost