دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ایمان لطفی، ۱۳۹۶

یک همبندی انرژی - کارامد جدید چند کاناله در شبکه حسگر بیسیم با کار برد مراقبت پزشکی مبتنی برآتوماتای یادگیری و منطق فازی

شبکه¬های حسگر بی¬سیم گونه¬ای از شبکه¬ها هستند که با استفاده از تعدادی از حسگرهای بی¬سیم بصورت خودکار پیکره¬بندی شده و با استفاده از روش¬های متفاوت، داده¬های دریافتی از محیط را جمع-آوری نموده و براساس آن به تجزیه و تحلیل محیط می¬پردازد. از جمله کاربردهای شبکه¬های حسگر بی-سیم می¬توان به سیستم¬های مراقبت پزشکی، اشاره نمود. سیستم های شبکه حسگر بدن می توانند به مردم با ارائه سرویسهای مراقبت سلامتی مانند پاییدن پزشکی، دسترسی داده پزشکی و ارتباطات با ارائه سیستم مراقبت سلامتی با ارائه راه حل های اضطراری از طریق پیام کوتاه یا GPRS کمک کنند. هدف نهایی کاهش مصرف انرژی، کاهش تعداد تصادم¬ها، کاهش تاخیر شبکه به همراه حفظ سایر پارامترهای شبکه است. در ا?ن پروژه سع? بر ا?ن است پروتکل? مبتن? بر الگور?تم آتوماتای ?ادگ?ر به منظور کاهش مصرف انرژی در شبکه حسگر ب?س?م ارائه شود. راهکاری که جهت ا?ن امر در نظر گرفته شده است استفاده از س?ستم? ?ادگ?ر است که بتواند با استفاده از بازخوردهای شبکه در هر لحظه، برای آ?نده تصم?مات صح?ح را بگ?رد. این الگوریتم جهت انتخاب گام مناسب در مس?ر?اب? از ?ک س?ستم فازی بهره می برد که خروج? آن بهتر?ن گز?نه مناسب جهت ادامه مس?ر?اب? است. همچن?ن از روش تجم?ع داده برای کاهش ارسال های مکرر بهره می بریم. الگور?تم پ?شنهادی در نرم افزار شب?هسازی NS-2 شب?هسازی و با روشهای موجود مقا?سه م?شود. نتا?ج حاصل از شب?هسازی نشان م?دهند که در نها?ت باعث بهبود مصرف انرژی م?شود.

کلیدواژه‌ها: ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی، آﺗﻮﻣﺎﺗﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮ، سیستم ﻓﺎزی، ﺗﺠﻤﯿﻊ داده.

M.A. Thesis:

A New Energy-Efficient Topology in WSN with Medical Care Application Based On Learning Automata and Fuzzy Logic.

With recent developments in integrated circuits and the need for data processing, wireless sensor networks were created. Wireless sensor networks are distributed networks that including many wireless sensor node of light, inexpensive and small that used to monitoring on the environment or a complex system. This types of networks have many challenges such as consumable power, routing, reliability and coverage. Among the mentioned challenges, energy consumption is the most important topics. In this project try to show multi-channel algorithm and Learning Automata-based protocol in order to reduce energy consumption in wireless sensor networks. A solution that is considered to this activity is the use of learning system that can use of network feedbacks at any moment, take the right decisions for the future. In another phase of the study to select the appropriate step in the routing use of a fuzzy system that our fuzzy system output is choose the best option is to continue routing. As well as used of the aggregation method in this way that instead of be collected information all node and data aggregation action to be performed at intermediate nodes, can identify using of learning automata the nodes that produce the same data with the same destination and one of them kept active and the rest be disabled until prevent sending redundant data. The proposed algorithm is simulated in NS-? simulation software and compared with existing methods. The results obtained of the simulation show that finally cause to the energy consumption can be improved.

Keywords: Wireless Sensor Network, Energy Efficiency, Learning Automaton, Multi-Channel Communication, Fuzzy Routing.