دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدقاسم ملاک، ۱۳۹۶

بررسی نتایج آزمون های مربوط به بقایای آنتی بیوتیک ها در نمونه های مربوط به مرغ گوشتی با مهر بدون آنتی بیوتیک در طول دوره پرورش در استان خراسان رضوی

به منظور ارزیابی روش آزمایش و نتایج تولید گوشت مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک در طول دوره پرورش در خراسان رضوی در سال 1395 ، تعداد 23 فارم پرورش بدون مصرف آنتی بیوتیک به عنوان گروه آزمایش و تعداد 7 فارم پرورشی که درطول دوره پرورش از آنتی بیوتیک های مجاز در سنین مختلف ، طبق ضوابط استفاده کرده اند مورد نمونه برداری در سنین 10 ، 25 و 35 روزگی قرار گرفتند. نمونه ها در ابتدا مورد آزمایش FPT قرار گرفته و نمونه های مثبت با HPLC تایید می شدند. در مجموع 218 نوبت نمونه برداری ( 6722 نمونه عضله ، کبد ، کلیه )از پرورش بدون مصرف آنتی بیوتیک و 45 نوبت نمونه برداری ( 1020 نمونه عضله ، کبد ، کلیه) از فارم های پرورش مرغ گوشتی معمولی با سابقه مصرف آنتی بیوتیک در سنین مختلف ،در سال 1395انجام شد. در گروه بدون آنتی بیوتیک تعداد 10مورد نمونه برداری از جنبه FPT مثبت بود که 3 مورد آن (1.37 درصد) توسط HPLC تایید گردید. در پرورش معمولی تعداد 22 مورد مصرف آنتی بیوتیک در تاریخچه ثبت گردید که در 21 مورد(95.45 درصد) تست FPT در بازه های زمانی نمونه برداری مصرف آنتی بیوتیک را تایید و شناسایی کرد. طبق این بررسی FPT در بازه های زمانی مطرح شده روش مناسبی برای غربالگری پرورش بدون مصرف آنتی بیوتیک می باشد. همچنین درصد تلفات کل گروه بدون مصرف آنتی بیوتیک 5.03 درصد و گروه پرورش معمولی با مصرف آنتی بیوتیک 5.6 درصد بود که تفاوت معنی داری را با یکدیگر نشان نداده و بیانگر ایجاد مقاومت های دارویی در فارم های پرورشی مورد مطالعه بوده است و نشان دهنده بی اثر بودن مصرف آنتی بیوتیک های مورد استفاده در کنترل تلفات گله های پرورشی می باشد.

کلیدواژه‌ها: مرغ گوشتی،،بقایای انتی بیوتیک hplc،,fpt