دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم نیکنام، ۱۳۹۶

بررسی رابطه یادگیری و تفکر انتقادی با اضطراب امتحان دانش آموزان مدارس جغتای

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی بین سبک یادگیری و تفکر انتقادی با اضطراب امتحان در دانش اموزان دختر دبیرستان های دوره اول و دوم شهر جغتای است . پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است . بدین منظور دیدگاه 246 نفر از مجموع 848 نفر از دختر دبیرستان های دوره اول و دوم شهر جغتای با استفاده از جدول مورگان ، حجم نمونه تعیین گردید . از سه پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شد ، پرسشنامه سبک یادگیری (1999) ، پرسشنامه تفکر انتقادی ریتکس (2003)و پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون (1958). با توجه به نرمال بودن داده ها ، جهت تبیین ارتباط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد که نرم افزار آن SPSS نسخه 16 بود . نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که تعهد قدرت پیش بینی اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دبیرستان های دوره اول و دوم شهر جغتای را دارد . همچنین نتایج فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که بین تعهد و اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دبیرستان های دوره اول و دوم شهر جغتای در سطح آلفای (0.05) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . اما بین سبک یادگیری و تفکر انتقادی با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر شهر جغتای هیچگونه رابطه ای مشاهده نشد .

کلیدواژه‌ها: سبک یادگیری ، تفکر انتقادی ، اضطراب امتحان ، دانش آموزان دختر

M.A. Thesis:

The Relationship between Learning Style and Critical Thinking with Students' Anxiety Test

The purpose of present research was to determine the relationship between learning style and critical thinking with test anxiety at student of Joghatay of provianse. For this reason, the viewpoints 246 of 848 student of Joghatay Using the sample volume table, Morgan were gathered. The data for the study were collected using the Demographic survey prepared by the researcher; learning style Questionnaire of Keleb (1999) and critical thinking Rhitex (2003) And test anxiety inventory of Sarason (1958). The Spearman correlation coefficient was used to determine the relationship between the variables and its software was the version 16 of SPSS. Regression result showed that commitment can predict test anxiety in student of Joghatay. the results of Spearman correlation showed that there is positive and significant relationship between commitment to test anxiety in student of Joghatay. Also, there is no relation between learning style and critical thinking with test anxiety at student

Keywords: learning style, critical thinking, test anxiety, student