دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه یعقوبی، ۱۳۹۶

نقش فضای مجازی در طلاق عاطفی از دیدگاه فقه و حقوق

چکیده اصولا ازدواج و طلاق امری اجتماعی و بنیادی است و به ساختارها و نهادها و سازمان های اجتماعی بر می گردد؛ مرتبط با نظام ارزشی جامعه است و نظام ارزشی در جامعه بیشتر ریشه های تاریخی و نهادی دارد و به مدیریت های نهادی و سازمانی و مباحث کلان جامعه باز می گردد از سوی دیگر شبکه های اجتماعی کانال های ارتباطی هستند. به نظر می رسد شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی به عنوان یکی از کارگزاران جامعه پذیری امروزی در بروز پدیده طلاق و رضایت زناشویی زوجین تاثیر زیادی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق از منظر فقه و حقوق می باشد. دلایل طلاق در جامعه امروز را اگر با جامعه ده سال پیش ایران هم مقایسه کنیم قطعا تغییر را به وضوح می‌بینیم. چون مردم دیگر تحت تاثیر شرایطی که ده سال پیش بر جامعه حکمفرما بود، زندگی نمی‌کنند. جامعه امروز، همان قدر که امکانات ویژه و نیازهای خودش را دارد، مشکلات خاصی را دارد. این که می‌گوییم شبکه‌های اجتماعی امروز نقش پررنگی در جدایی زوج‌ها پیدا کرده‌اند، به دلیل این است که نقش مهمی در جامعه دارند. به نسبت این حضور پررنگ در تمام روابط انسانی که در جامعه حکمفرماست، پایشان به بنیان خانواده‌ها هم کشیده شده است. اکنون با این که هنوز اعتیاد، بیکاری و ... جزو عوامل موثر در طلاق هستند، اما نمی‌توانیم نقش شبکه‌های اجتماعی را نادیده بگیریم. میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی در طلاق عاطفی زوجین اثر معناداری دارد. همچنین بین رضایت زناشویی افراد عضو شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی و افراد غیر عضو تفاوت معناداری وجود دارد. از طرف دیگر، بین تقاضای طلاق و عضویت افراد در شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی رابطه معناداری وجود دارد. واژگان کلیدی: شبکه های اجتماعی و مجازی، رضایت زناشویی، طلاق

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

The role of cyberspace in emotional divorce from the perspective of jurisprudence and law

Abstract It seems that social networking and virtual worlds as one of the agents of socialization in the development of the modern phenomenon of Emotional divorce and marital satisfaction has a significant impact. In the present study statistical society includes all couples 25 to 40 years on the effect of social networks and virtual world of divorce and marital satisfaction in the city of Mashhad in the year 1396, respectively. A sample of 100 couples of 25 to 40 years is selected. In this study of marital satisfaction in the two questionnaires two questionnaires of marital satisfaction study Enrich and researcher of social networks and "virtual" is used. The research showed the role of cyberspace in emotional divorce from the perspective of jurisprudence and law.. Marital satisfaction, as well as between members of social networks and virtual worlds and non-members, there is a significant difference. On the other hand, the divorce between the people and membership in the social networking and virtual world, there is a significant relationship. Marital satisfaction were identified between men and women is a member of the social network and virtual world, there is a significant difference. Marital satisfaction, as well as between members of social networks and virtual worlds, there is no significant relationship between education levels. Keywords: social networking and virtual marital consent, divorce

Keywords: