دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: موسی الرضا محققی پور، ۱۳۹۶

بررسی عوامل معنوی در وقوع جرم

دسته‌ای از آیات و روایات، عوامل معنوی را همدوش عوامل‌ مادی، در وقوع جرم مؤثر می‌دانند. این دسته از آیات و روایات، علت وقوع جرم را فراتر از عالم ماده به‌حساب آورده و ارتباط امور را با یکدیگر فراتر از دنیای ماده و روابط بسیط آن می‌دانند.از این منظر جهان یک واحد زنده و باشعور است که اعمال و رفتار بد انسان می‌تواند از بخشی از عالم هستی تأثیر پذیرد و عکس‌العمل‌هایی را از جهان هستی دریافت نماید که‌ در پیدایش جرم، بزهکاری و بزه دیدگی مؤثر است. این پژوهش که با روش اسنادی و کتابخانه‌ای انجام شده است؛ پس از بررسی قرآن کریم ، مقالات و کتاب‌ها و منابع الکترونیکی ، مطالب مرتبط با موضوع ، جمع‌آوری و در قالب جملات و مباحث پیش رو توصیف گردید،کهنتایج حاصله می‌تواند در امحاء زمینه‌های جرم‌زا و بهسازی جامعه مؤثر باشد. ازنظر قرآن کریم و روایات انجام برخی از گناهان نه‌تنها در بزهکار شدن خود فرد تأثیر دارد بلکه در بزهکاری و بزه دیدگی فرزندان و حتی چند نسل او تأثیرگذار است؛ گناهانی مانند مال و کسب روزی حرام، نفرین (والدین و آه مظلوم)، گناه والدین و اجداد با توجه به مستندات قرآنی و روایی در بزهکار شدن افراد مؤثر هستند و گناهانی همچون عدم رعایت دستورات معنوی توسط والدین به هنگام انعقاد نطفه، زنا و بی‌عفتی، رفتار سوء نیاکان و اجداد در بزه دیدگی فرزندان و نسل انسان تأثیرگذار هستند. برخی از عوامل معنوی همچون ذکر خدا، تقوا، دعا و نذر و ... نیز ازجمله عواملی هستند که با توجه به آیات و روایات در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر هستند.

کلیدواژه‌ها: عوامل ماورا الطبیعی ،وقوع ،جرم معنوی

M.A. Thesis:

Examining paranormal factors in the occurrence of crime

AS a number of Quran verses and Imams’ accounts say , spiritual factors along with the material ones have an impact on crime to occur . They regard the cause of committing the crime something beyond the material world and consider the connection between the things further than the physical world and its simple relations . From this perspective , the world is a living , percipient unit in which man’s bad behavior and acts can be influenced by a part of the universe and are able to receive some reactions from it that impact on committing offence and being offended . The effect of spiritual factors on committing the crime , on one hand , and failure to study the role of such factors up to now in the occurence of offence , being offended and preventing the crime from happening , on the other hand , caused to study Holy Quran first and then the articles , books , and electronic sources regarding the topic in a documentary , library method . Once the relevant materials were identified and coded , through using the analytical method and content analysis , the pertinent concepts and things were collected and described in form of statements and issues which will be encountered in a way that the gained results will affect the elimination of crime causes and reformation of the community . According to Quran and Hadiths , committing some sins has an effect not only on the man’s becoming criminal but also on his / her children’s getting offender or being offended and even on several subsequent generations ; for the men’sbecoming wrongdoer , sins like earning ill gotten bread , parents’ curse , the oppressed’s alas , and parents and grandparents’ sin are influential based on Quranic and anecdotal documents . Misdeeds such as parents’ disobeying the spiritual orders at time of sperm curdling , rape and promiscuity , and the ancestors’ misbehaviors influence on the children and human generations’ suffering from offence . Few spiritual factors like recalling God , piety , prayer , religious vow , and so on are among the factors which according to Quran verses and Imams’ hadiths are affecting on the prevention of crime incidence .

Keywords: Facteurs transformationnels, occurrence, crime spirituel