دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: موسی الرضا محققی پور، ۱۳۹۶

بررسی عوامل ماوراء الطبیعی در وقوع جرم

نظام آفرینش و عالم هستی و تمام اشیاء عالم احساس و شعور است و مانند خود انسان می‌بیند و می‌شنود وبر خلاف انسان که امروز چیزی را که دیده و شنیده دیر یا زود به ورطه فراموشی می‌سپارد عالم تمام آنچه را دیده و شنیده در خودش ضبط می‌کند و درواقع هیچ عملی در نظام هستی گم نمی‌شود و محفوظ می‌ماند و از بین نمی‌رود و بر اجزای دیگر عالم و خود عامل و صاحب عمل تأثیر می‌گذارد و در برابر همه اتفاقاتی که در عالم می‌افتد از خودشان واکنش نشان می‌دهند لذا 1 –حوادث عالم به‌طور معناداری تابع اعمال انسان‌هاست و بین وقوع حوادث خیر و شر با رفتار فرد یا جامعه و میان کارهای زشت و حوادث ناگوار جهان طبیعت ارتباط وجود دارد و رفتار نیک و بد یا خیر و شر هر فرد یا جامعه تأثیر مستقیمی بر نظام هستی خواهد داشت و متناسب با رفتار انسان واکنش نشان خواهد داد و انسان در همین زندگی دنیوی بازتاب عمل نیک و بد خویش را خواهد دید. مثلاً قطع صله‌رحم، صدقه ندادن، عقوق والدین، عدم رعایت حقوق بستگان باعث نزدیک شدن انسان می‌شود چنانکه در احادیث نیز اشاره‌شده که «مردم بیشتر از آنکه با عمر خود زندگی کنند با احسان و نیکوکاری خود زندگی می‌کنند و بیشتر از آنکه با اجل خود بمیرند براثر گناهان خود می‌میرند (دعوات الراوندی، جلد 33 ص 291) و این‌گونه است که خداوند مقدرات غیر حتم مانند اجل معلق را در اختیار اعمال انسان قرار داده است و این خود مردم هستند که موجبات مرگ زودرس یا دیررس خود را فراهم می‌کنند. 2 – دین اسلام مشتمل بر کامل‌ترین رهنمودها و راهکارها برای سعادت و رستگاری بشر در تمام زمینه‌هاست و این راهکارها در تمامی زمینه‌ها راهگشای مشکلات و نیازهای انسان است و عمل به آن‌ها ضامن سلامتی و نیکبختی بشر است و عمل نکردن به آن‌ها باعث خشم و لعن خدا خواهد شد و آثار این لعن تا هفت نسل او را شامل خواهد گردید و ازآنجاکه اسلام انسان را به‌عنوان لذا انسان را به‌عنوان مهره‌ای از مهره‌های این جهان هستی می‌داند که با اعمال و رفتار خود می‌تواند بر بخشی از عالم هستی تأثیر گذارد و یا از آن تأثیر پذیرد و این عمل انسان است که به دلیل پیوند و رابطه مستقیمی که با جهان دارد که در پیدایش پدیده‌های خوشایند و ناخوشایند، گوارا و ناگوار برای خود و نسل خود مؤثر است می‌داند و حوادث و پیشامدهای به وجود آمده برای انسان را و نسل او را عقوبت اعمال پیشین او می‌داند. انجام اعمالی چون خوردن مال یتیم، زنا و که در قرآن و روایات به آن‌ها اشاره‌شده ازجمله اموری است که باید از مکافات عمل خود بترسند وگرنه آینده‌ای تاریک در انتظار آنان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: عوامل ماورا الطبیعی ،وقوع ،جرم معنوی

M.A. Thesis:

Examining paranormal factors in the occurrence of crime

L'univers et l'univers et tout ce monde du sentiment et de la conscience est comme l'homme lui-même voit et entend et contre l'homme d'aujourd'hui ce qu'il a vu et entendu, tôt ou tard dans l'oubli confiant dans le monde de tout ce qui est vu et entendu dans un enregistrement et Il existera et répondra au comportement humain et les êtres humains verront leurs actions bonnes et mauvaises dans cette vie mondaine. Par exemple, Slhrhm, l'aumône, les parents QVQ, le manque de respect des droits des parents apportant les humains, comme dans le hadith, mentionne également que « les gens plutôt que de sa vie à vivre avec la bonté de la vie même, et plus d'une matrice de mort 2 - L'islam comprend des instructions et des lignes directrices complètes pour le bonheur et le salut dans tous les aspects des directives dans tous les domaines de résoudre les problèmes et les besoins humains et agir pour assurer la santé et le bonheur de l'humanité et de ne pas la colère et maudire Dieu seront seront inclus les effets de cette malédiction à sept de sa génération, et depuis l'homme musulman comme l'homme comme un pion de la colonne vertébrale de l'univers sait que des actions et leur comportement peuvent faire partie de l'univers affecte ou de l'impact Il est accepté par l'être humain à cause du lien direct et de la connexion

Keywords: Facteurs transformationnels, occurrence, crime spirituel