دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: موسی الرضا محققی پور، ۱۳۹۶

بررسی عوامل معنوی در وقوع جرم

دسته‌ای از آیات و روایات، عوامل معنوی را همدوش عوامل مادی، در وقوع جرم مؤثر می‌دانند. این دسته از آیات و روایات، علت وقوع جرم را فراتر از عالم ماده به‌حساب آورده و ارتباط امور را با یکدیگر فراتر از دنیای ماده و روابط بسیط آن می‌دانند. از این منظر جهان یک واحد زنده و باشعور است که اعمال و رفتار بد انسان می‌تواند از بخشی از عالم هستی تأثیر پذیرد و عکس‌العمل‌هایی را از جهان هستی دریافت نماید که در پیدایش جرم، بزهکاری و بزه دیدگی مؤثر است. این پژوهش که با روش اسنادی و کتابخانه‌ای انجام‌شده است؛ پس از بررسی آیات قرآن، مقالات، کتاب‌ها و منابع الکترونیکی، مطالب مرتبط با موضوع، جمع‌آوری و در قالب جملات و مباحث پیش رو توصیف گردید، که نتایج حاصله می‌تواند در امحاء زمینه‌های جرم‌زا و بهسازی جامعه مؤثر باشد. ازنظر قرآن کریم و روایات انجام برخی از گناهان نه‌تنها در بزهکار شدن خود فرد تأثیر دارد بلکه در بزهکاری و بزه دیدگی فرزندان و حتی چند نسل او تأثیرگذار است؛ گناهانی مانند مال و کسب روزی حرام، نفرین (والدین و آه مظلوم)، گناه والدین و اجداد با توجه به مستندات قرآنی و روایی در بزهکار شدن افراد مؤثر هستند و گناهانی همچون عدم رعایت دستورات معنوی توسط والدین به هنگام انعقاد نطفه، زنا و بی‌عفتی، رفتار سوء نیاکان و اجداد در بزه دیدگی فرزندان و نسل انسان تأثیرگذار هستند. برخی از عوامل معنوی همچون ذکر خدا، تقوا، دعا، نذر و ... نیز ازجمله عواملی هستند که با توجه به آیات و روایات در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر هستند.

کلیدواژه‌ها: عوامل، معنوی، عوامل معنوی، عوامل مادی، وقوع، جرم، گناه، بزهکار، بزهکاری، بزه دیدگی، پیشگیری

M.A. Thesis:

Investigating spiritual factors in the occurrence of crime

With the material ones have an impact on crime to occur. They regard the cause of committing the crime something beyond the material world and consider the connection between the things further than the physical world and its simple relations. From this perspective, the world is a living, percipient unit in which man’s bad behavior and acts can be influenced by a part of the universe and are able to receive some reactions from it that impact on committing offence and being offended. This study is performed in documentary and library method .after studying the holy Quran and then the articles, books, and electronic sources, the pertinent concepts and things were called and described in form of statements and issues which will be encountered in a way that the gained results will affect the elimination of crime causes and reformation of the community. According to Quran and Hadiths, committing some sins has an effect not only on the man’s becoming criminal but also on his / her children’s getting offender or being offended and even on several subsequent generations; for the men’s becoming wrongdoer, sins like earning ill gotten bread, parents’ curse, the oppressed’s alas, and parents and grandparents’ sin are influential based on Quranic and anecdotal documents. Misdeeds such as parents’ disobeying the spiritual orders at time of sperm curdling, rape and promiscuity, and the ancestors’ misbehaviors influence on the children and human generations’ suffering from offence. Few spiritual factors like recalling God , piety , prayer , religious vow , and so on are among the factors which according to Quran verses and Imams’ hadiths are affecting on the prevention of crime incidence .

Keywords: factors , spiritual , Spiritual factors، Material factors، occurence , crime , sin , offender , offe