دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هادی تدینی، ۱۳۹۶

اهرم مالی، نقدینگی، مدیریت سود و خالص سرمایه در گردش

هدف از پژهش حاضر بررسی رابطه اهرم مالی و نقدینگی بر مدیریت سود و خالص سرمایه در گردش می باشد. این تحقیق، از جهت همبستگی و روش شناسی تحقیق، از نوع شبه تجربی و پس رویدادی در حوزه ی تحقیقات اثباتی حسابداری است و نوعی تحقیق کاربردی است جامعه آماری این تحقیق کلیه گروه های صنعت بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه اماری شرکت های پذیرفته شده در بورس طی سال های 1388 تا 1394 می باشد. داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق عموماً با استفاده از نرم افزار تدبیر پرداز، پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، صورت¬های مالی شرکت¬ها، گزارشات منتشر شده توسط بورس و روزنامه های اقتصادی بدست آمد. تجزیه و تحلیل نهایی داده ها با کمک نرم افزار آماری ایویوز صورت گرفت که طبق نتایج حاصل از پژوهش بین اهرم مالی و مدیریت سود رابطه وجود دارد، بین نقدینگی و مدیریت سود رابطه وجود دارد، بین اهرم مالی و خالص سرمایه در گردش رابطه وجود دارد و بین نقدینگی و خالص سرمایه در گردش رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: اهرم مالی، نقدینگی، مدیریت سود،خالص سرمایه در گردش

M.A. Thesis:

Cash leverage Cash flow Net cash flow management

The purpose of this study is to investigate the relationship between financial leverage and liquidity on earnings and net operating income management. This research is a quasi-experimental and post-event type in the field of research evidence-based accounting research and is a practical research. The statistical population of this research is all the Tehran Stock Exchange industry groups, and the sample of the companies of the accepted companies It is listed on the exchange between 2009 and 1394. The data needed to conduct this research was generally obtained using the Tadbir Pard software, the Tehran Stock Exchange Information Center, the financial statements of the companies, the reports published by the stock market and the economic newspapers. The final analysis of the data was done with the help of the Ivyuz statistical software. According to the results of the research, there is a relationship between financial leverage and earnings management, there is a relationship between liquidity and earnings management, and there is a relationship between financial leverage and net working capital. There is a relationship between liquidity and net working capital

Keywords: financial leverage, liquidity, profit management, net working capital