دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه مجیدی نیا، ۱۳۹۶

عوامل نهادی فرصت های کارآفرینی و رشد اقتصادی ( تحلیل مقایسه ای بین کشورهای MENA و OECD)

فرصت کارآفرینی به موقعیتی اطلاق می گردد که در آن موقعیت ها بتوان محصولات، خدمات، مواد خام، بازار و شیوه های سازماندهی جدیدی را ارائه نمود. کارآفرینی موتور رشد و توسعه اقتصادی بوده و یکی از مباحث اساسی در جهت اشتغال‌زایی، توسعه روند اشتغال و بطور کلی پویایی اقتصاد می‌باشد. عوامل عدیده¬ای بر فرصت¬های کارافرینی تاثیرگذار هستند. لذا هدف این پژوهش بررسی اثر عوامل نهادی و رشد اقتصادی بر فرصت¬های کارفرینی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا ( MENA) و کشور های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می¬باشد. به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا عوامل نهادی و رشد اقتصادی اثر معنی دار بر کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا (MENA) و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) دارد؟ این پژوهش، مطالعه¬ای بین کشوری بوده و دادههای فرصت کارآفرینی از سال 2001 به بعد در این مطالعه گرداوری شده و برای تخمین مدل از روش سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. همچنین تخمین دادهای سری زمانی طی دوره ??ساله ????-???? با استفاده از نرم افزار Evieus انجام گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که کنترل فساد ، اعتبار داخلی به بخش خصوصی و حاکمیت قانون تاثیر معنا داری بر فرصت کارافرینی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا ندارد. وهمچنین فرصت کارآفرینی اثرمعنی داری بربهره وری نیروی کار کشورهای خاورمیانه وشمال آفریقاندارد.همچنین کنترل فساد ، حاکمیت قانون و اعتبار داخلی به بخش خصوصی تاثیر معنا داری بر فرصت کارافرینی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی داشته وهمچنین فرصت کارافرینی اثر معنی داری بر بهره وری نیروی کارکشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دارد.

کلیدواژه‌ها: فرصت کارآفرینی، کنترل فساد ، اعتبار داخلی ، رشد اقتصادی، حاکمیت قانون

M.A. Thesis:

Institutional factors٫entrepreneurship and opportunity Economic growth:comprative analysis between MENA and OECD countries

The opportunity for entrepreneurship refers to a situation in which products, services, raw materials, markets, and new organization methods can be represented. Entrepreneurship is an engine for economic growth and development, and is one of the key issues for job creation, the development of employment trends and, overall, the dynamics of the economy. There are many factors affecting entrepreneurial opportunities. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of institutional factors and economic growth on the opportunities for entrepreneurship in the Middle East and North Africa (MENA) and the countries who are memberd in Cooperation and Economic Development Organization . In other words, this research seeks to answer the question of whether institutional factors and economic growth have a significant effect on the countries of the Middle East and North Africa (MENA) and the countries who are memberd in Cooperation and Economic Development Organization (OECD)? This research is a cross-country study and Entrepreneurship Opportunity Data have been gathered from 2001 to this year during this study. For estimation of the model, The simulation system is used to estimate the model. Also, the estimation of Time series data was done during the 16-year period of 2016-2001 using Evieus software. The results show that the control of corruption, internal credit to the private sector and the rule of law do not have a significant effect on the business opportunity of the Middle East and North Africa. as well as entrepreneurship opportunities have no effect on the labor force of the Middle East and North Africa countries. Also, corruption control, rule of law and internal credibility to the private sector have a significant effect on the business opportunity of the member countries of the Organization for Economic Cooperation and Development, and also the entrepreneurial opportunity has a significant effect on the productivity of the labor force of the member countries of the Organization for Economic Cooperation and Development.

Keywords: Entrepreneurship Opportunity, Corruption Control, Internal Credit, Economic Growth, Rule of Law