دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا خاکسار، ۱۳۹۶

عدم تقارن اطلاعاتی، اهرم مالی و ارزش شرکت

این پژوهش به بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، اهرم مالی و ارزش شرکت می‌پرداز، تحقیق حاضر از لحاظ روش، از نوع تحقیق توصیفی و همبستگی می باشد، جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران می باشند، به این منظور 152 شرکت فعال در این حوزه در بازه زمانی سال های 1390 تا 1394 مورد مطالعه قرار گرفته اند. متغیر وابسته این پژوهش عبارت از ارزش شرکت و متغیرهای مستقل عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی می‌باشند، همچنین تأثیر این دو متغیر به عنوان متغیرهای تعدیل‌کننده نیز مورد بررسی قرار گرفته اند، فرضیه های پژوهش عبارتند از؛ 1- بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت رابطه معنی داری وجود دارد، 2- بین اهرم مالی و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد، 3- عدم تقارن اطلاعاتی رابطه بین اهرم مالی و ارزش شرکت را تعدیل می کند، 4- اهرم مالی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت را تعدیل می کند، به منظور بررسی رابطه‌ی بین متغیرها از روش پانل دیتا با استفاده از نرم-افزار Eviews استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این موضوع است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد، همچنین بین اهرم مالی و ارزش شرکت نیز رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در نهایت بر اساس نتایج متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی نقش تعدیلی در رابطه هر یک از متغیرهای مستقل با ارزش شرکت

کلیدواژه‌ها: ارزش شرکت، اهرم مالی و عدم تقارن اطلاعاتی

M.A. Thesis:

Information asymmetry,financial leverage and firm value

This research investigates the relationship between information asymmetry, financial leverage and company value. The present research is a descriptive-correlational research method. The statistical population is the accepted companies in the Tehran Stock Exchange Organization. For this purpose, 152 active companies have been studied in this field from 1390 to 1394. The dependent variable of this research is the value of the company and the independent variables of information asymmetry and financial leverage. The effect of these two variables as moderating variables has also been studied. The research hypotheses are as follows: 1- There is a significant relationship between information asymmetry and company value. 2- There is a significant relationship between financial leverage and company value. 3- Information asymmetry modifies the relationship between financial leverage and company value. 4- The financial leverage modifies the relationship between information asymmetry and company value. In order to investigate the relationship between variables, the data panel method was used with the Eviews software. The results of the research indicate that there is a negative and significant relationship between information asymmetry and company value. There is also a negative and significant relationship between the financial leverage and the value of the company. Finally, based on the results of information asymmetric variables and financial leverage, there is no moderating role in relation to each of the independent variables with the value of the company

Keywords: Firm value, Information asymmetry, Financial leverage