دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ملیحه ایزدی شکوه، ۱۳۹۶

نو آوری های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان

در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان با تغییرات و نوآوری‌های قابل توجهی روبرو بوده است. در مواد 88 تا 95 این قانون، تلاش شده تا حد ممکن از افراد نابالغ چه در زمینه‌ی تعریزات و چه در زمینه‌ی مجازات‌های حدود و قصاص حمایت شود. این تلاش‌ها منجر به بوجود آمدن قانونی بهتر و کارآمدتر از گذشته شده است. به طوری که قانون‌گذار سن مسئولیت کیفری را از دفعی و شناسنامه‌ای به تدریجی تغییر داده است و بین سن بلوغ جسمی و عقلی تفکیک قائل شده است. همچنین در جرایمی که مجازات آن‌ها حدود و قصاص است، برای افراد پانزده تا هجده سال به قاضی اختیار داده شده تا برای اثبات رشد عقلی از نظرات کارشناسان پزشکی قانونی استفاده کند. در این قانون قصاص هنوز به طور کامل حذف نشده و اجرای قصاص منوط شده است به بلوغ عقلی طفل و همچنین تأیید بالغ بودن طفل از طرف پزشکی قانونی. در این نوشتار تلاش شده تا سن مسئولیت جزایی و تغییرات مسئولیت جزایی اطفال مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. کلید واژه‌ها: قانون مجازات اسلامی، نوجوانان، اطفال، مسئولیت کیفری، نو آوری

کلیدواژه‌ها: قانون مجازات اسلامی، نوجوانان، اطفال، مسئولیت کیفری، نو آوری

M.A. Thesis:

Innovations of law Islamic punishment 1392 About the responsibility of children and adolescents

In the New Islamic Penal Code of 1392، the criminal responsibility of immature people has undergone significant changes and innovations. In chapter 10 of this law، attempts have been made to defend as much as possible the immature people، both in terms of definitions and in terms of punishments and retaliation. These efforts have led to a better and more efficient law enforcement than ever before. So that the legislator has changed the age of criminal responsibility from evasion and recognition gradually and distinguishes between the age of physical and mental maturity. The legislator has removed the age separation of girls and boys and defined the child as under the age of eighteen. The new law for children and adolescents is divided into four age groups: under the age of 9، 9-12، 12-15، and 15 to 18 years old. Also، in crimes punishable by reprisal and retaliation، the judge has been given a judge for 15 to 18 years to use the views of forensic experts to prove rational development. In this law، the retaliation is still not completely eliminated and the execution of qisas is subject to the mental rationalization of the child as well as the confirmation of the adult child from the forensic medicine. This paper attempts to investigate the age of criminal responsibility and changes in the child's criminal liability. Keywords: Islamic Penal Code، Adolescents، Children، Criminal Responsibility، Innovation

Keywords: Islamic Penal Code، Adolescents، Children، Criminal Responsibility، Innovation