دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جواد تقوایی مقدم، ۱۳۹۷

بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی (مطالعه موردی شهرداری مشهد)

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای : بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی تاریخ دفاع از پایان نامه : تعداد واحد پایان نامه :6 نمره پایان نامه دانشجو به عدد : نمره پایان نامه دانشجو به حروف : چکیده پایان نامه :( شامل خلاصه ، اهداف ، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی در شهرداری مشهد می‌باشد. این پژوهش، تحقیقی کاربردی در مورد تأثیر رفتار شهروندی بر تغییر سازمانی است، که هدف اصلی آن ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی در جهت افزایش عملکرد کارکنان شهرداری مشهد از طریق بکارگیری برنامه های تغییر است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شهرداری مشهد است و تعداد نمونه 195 نفر بود. روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی توصیفی و برای تحلیل آماری داده ها هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی استفاده شده است. جهت تحلیل داده‌ها در بخش کمی به منظور پاسخ به فرضیه تحقیق از روش تحلیلی عاملی تأییدی و نرم افزار AMOS16 و SPSS22 استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیلی عاملی تأییدی گویای آن بود که هر شش فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. شاخص برازش تطبیقی مدل نیز با استفاده از نرم افزار آموس بالا برآورد شد که نشان از برازش مدل ارائه شده بود. نتایج نشان دهنده آن بود که رفتار شهروندی سازمانی بر نگرش کارکنان بر تغییر سازمانی در شهرداری مشهد اثر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، تغییر سازمانی، شهرداری مشهد.

M.A. Thesis:

The Effect of organization citizenship behavior (OCB) on employees attitudes toward organizational change (case study mashhad munticipality)

Unit name: Idendify code of thesis: Unit name: Idendify code of thesis: Academic year: Student name: Student code: The title of thesis: Thesis score: Presentation date: Number of college course: Abstract(include summary,goals,executive ways and results): The purpose of this study was to investigate the effect of organizational citizenship behavior on employees' attitudes toward organizational change in Mashhad municipality. This research is an applied research on the impact of citizenship behavior on organizational change, whose main purpose is to provide practical suggestions and practical solutions to increase the performance of municipality employees through the use of change programs. The statistical population of this research is all employees of Mashhad municipality and the sample number is 195. The research method is descriptive survey and descriptive statistics as well as inferential statistics are used for statistical analysis of the data. To analyze the data in the quantitative part in order to answer the research hypothesis, a confirmatory factor analysis and AMOS16 and SPSS22 software were used. The results of the analysis confirmed the fact that all six hypotheses were approved. The comparative fitting index of the model was also estimated using the AMOS software, which indicates the fit of the model was presented. The results indicate that organizational citizenship behavior has a significant effect on employees' attitudes toward organizational change in Mashhad municipality.

Keywords: Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Organizational Change, Municipality of Mashhad.