دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد جواد فتح الهی، ۱۳۹۶

بررسی حقوقی مسئولیت صندوق تامین خسارت بدنی درتصادفات رانندگی

بر اساس یک اصل پذیرفته شده در قوانین همه کشورها، هر کس مسئولیت اعمال خود را بر عهده دارد و هر خسارتی که از جانب او به اشخاص دیگر وارد شود باید جبران کند. از آنجا که احتمال می‌رود برخی خسارت‌های غیرعمد از جانب خودروها و سایر وسایل نقلیه موتوری به اشخاص دیگر وارد شود، قانون‌گذاران در همه کشورها، دارندگان وسایل نقلیه موتوری را موظف کرده‌اند که برای این مسئولیت خود، بیمه نامه تهیه کنند، تا در صورتی که وقوع حوادثی برای وسایل نقلیه آن‌ها موجب خسارت دیگران شود، آن خسارت از طریق شرکت بیمه قابل جبران باشد. به این ترتیب، داشتن بیمه‌نامه مسئولیت در برابر شخص ثالث، در اغلب کشورها از جمله در ایران اجباری است. در قانون «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» مصوب سال 1347 و ماده (10) قانون اصلاح شده بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 اعلام شده است، که «به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علل مختلف هم‌چون شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ...» قابل پرداخت نباشد «توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد». در این پژوهش نویسنده به بررسی حقوقی مسئولیت صندوق تأمین خسارت بدنی در تصادفات رانندگی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها: صندوق تأمین خسارت بیمه، تصادفات رانندگی، مسئولیت مدنی، قانون بیمه.

M.A. Thesis:

Legal review of the responsibility of the fund for providing damages in driving accidents

Since it is likely that some damage unintentionally from cars and other motor vehicles to other people enter, legislatures in all countries, owners of motor vehicles must say that it is your responsibility, insurance policies provide, in case of the occurrence of events for the vehicles they would cause other damage, the damage is compensated by the insurance company. Thus, an insurance policy against third-party liability, is mandatory in most countries, including Iran. In the "compulsory insurance of civil liability of owners of motor vehicles against third party" Act of 1347 and Article 10 of the amended law of third party insurance Act 1395 has been declared, that "in order to support the victims of traffic accidents, physical damages Enter to third parties responsible for the accident or not known to reasons such as "not paid" independent fund by fund physical damages will be paid. " In this paper, the author explores the legal responsibility for security fund pays to physical injury in traffic accidents..

Keywords: Fund insurance claims, accidents, civil liability, insurance law