دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ثریا مهرابادی، ۱۳۹۶

بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی مدیران و توانمندسازی روانشناختی کارکنان با میانجیگری اعتماد سازمانی (مورد مطالعه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی مدیران و توانمندسازی روانشناختی کارکنان با میانجی¬گری اعتماد سازمانی کارکنان اداری پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ها توصیفی از نوع همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداری پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به تعداد 190 نفر می¬باشند که براساس فرمول کوکران تعداد 127 نفر بعنوان نمونه انتخاب و از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده¬ها از پرسشنامه رهبری اخلاقی عمادی¬فر (1388)، توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا (1995) و اعتماد سازمانی الونن و همکاران (2008) استفاده شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوا استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه¬ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. برای تحلیل داده¬ها از آزمون¬های کولموگروف - اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و مدل¬ معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. یافته¬ها نشان می¬دهد که: 1) بین سبک رهبری اخلاقی مدیران و توانمندسازی روانشناختی کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 2) بین سبک رهبری اخلاقی مدیران و اعتماد سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 3) بین اعتماد سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 4) اعتماد سازمانی در رابطه بین سبک رهبری اخلاقی مدیران و توانمندسازی روانشناختی کارکنان نقش میانجی¬گری دارد.؛ بنابراین پیشنهاد می¬شود مدیران اخلاقی برای افزایش توانمندسازی روانشناختی کارکنان به مقوله اعتماد سازمانی توجه کنند.

کلیدواژه‌ها: سبک رهبری اخلاقی، توانمندسازی روانشناختی، اعتماد سازمانی

M.A. Thesis:

The Relationship between Ethical Leadership and Psychological Empowerment with the Mediating Role of Organizational Trust among the Employees of Sabzevar University of Medical Sciences

The present study examine The relationship between ethical leadership and psychological empowerment by mediation of organizational trust in the employees of Sabzevar University of Medical Sciences. The method of research is descriptive and its type is correlation with an emphasis on structural equations. The population consisted of all employees of Sabzevar University of Medical Sciences (190 persons) that 127 peoples were selected using on cochrane formula based.That sample was selected by Stratified sampling. The data was collected through ethical leadership Emadifar, psychological empowerment by Spreitzer and Mishra, organizational trust by Ellonen et al questionnaires. To evaluate validity and reliability of the questionnaires we used Cronbach Alpha coefficient The Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation and structural equation modeling (SEM) was used for data analyzing. The results showed that:1) There is a significant and Positive relationship between the ethical leadership and psychological empowerment. 2) There is a significant and Negative relationship between the ethical leadership and organizational trust. 3) There is a significant and Positive relationship between the organizational trust and psychological empowerment. 4) organizational trust playing a mediating role in relationship between ethical leadership and psychological empowerment.

Keywords: ethical leadership, psychological empowerment , organizational trust