دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدمحمود باباخانی، ۱۳۹۶

بررسی فقهی و حقوقی دعوی اثبات و انکارنسب

انکار نسب عبارت است از نفی کردن انتساب طفل به پدر و مادر ظاهری وی که در حین انعقاد نطفه بین آنها نکاح صحیح (اعم از دائم و منقطع) موجود بوده است، خواه از طریق پدر ظاهری طفل یا هر ذینفع، در صورتی که ابوین ظاهری طفل، نسب طفل رامورد انکار وتردید قرار دهند نفی نسب از طریق اثبات خلاف قاعده فراش یا لعان به سبب نفی ولد و هر یک از ادله اثبات دعوی قابل اثبات است و اگر نفی نسب از جانب افرادی غیر از ابوین ظاهری شخص مانند وراث یا طلبکاران باشد خواه شخص کبیر باشد یا صغیر، انکار از طریق عدم تحقق قاعده فراش وادله دیگر از قبیل: شهادت، کارشناسی ...قابل اثبات است. در قانون قاعده‌ی فراش قاعده‌ای قانونی برای اثبات نسب می‌باشد و در صورت عدم تحقق آن می‌توان به امارات دیگری نظیر شهادت و اقرار متمسک شد. در صورت وجود قاعده‌ی فراش تنها از طریق لعان می‌توان نفی نسب نمود. ادعای نفی نسب تنها از سوی شخصی که فرزند به او منسوب می‌باشد (یعنی پدر فرزند)، پذیرفته می‌شود. هر چند که ممکن است دعوای راجع به عدم اثبات اماره فراش از سمت هر ذینفعی قابلیت استماع داشته باشد. دعوای نفی ولد باید به طرفیت فرزندی که ادعای طرد وی می‌شود اقامه گردد و اگر هم فرزند محجور باشد، با توجه به اینکه پدر ولی قهری او می‌باشد و مدعی این دعوا هم هست، از باب تعرض منفعت، باید برای دفاع از فرزند قیم اتفاقی نسب نمود و همچنین مادر فرزند نیز باید در دادرسی شرکت نماید زیرا علاوه بر اینکه در صورت اثبات نفی ولد، مادر از ارث و حضانت کودک محروم می‌گردد به وی نسبت بی عفتی نیز به صورت ضمنی داده می‌شود و با این استدلال حضور وی جهت دفاع ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها: دعوی اثبات نسب، انکار نسب، قاعده فراش، انعقاد نطفه.

M.A. Thesis:

Jurisprudence and legal review of the claim of proof and denial

Denial of birth is the rejection of the assignment of the child to his apparent parent, who has been present during the termination of the spleen of their proper marriage (whether permanent and permanent), whether through the apparent father of the child or any beneficiary, provided that Abuin Zaheri The child, the child's relative, denies and prevents the negation of parental affairs by proving contrary to the rule of the Prophet or the L?ban due to the negation of the verdict, and any proof of the proof of the claim is verifiable, and if the rejection of descent from persons other than Abu'in is apparently a person such as the heirs or creditors Whether a great person or a minor, denial through the failure to fulfill the rule of law and the other, such as: martyrdom, baccalaureate ... is verifiable.In the rule of law, the rule of law is a rule of law in order to establish a relation, and in the case of failure to do so, other emirates, such as martyrdom and confession, may be accepted. In the case of the existence of the rule, it can only be neglected through L?ban. The claim of negation of descent is accepted only by the person to whom the child belongs (i.e., the child's father). However, it may be possible to hear a lawsuit regarding the lack of proof of the status of any party. The dispute must be filed against the child who claims to be divorced and, if the child is confused, given that his father is a victim and he claims that this is a case, the offense of gain must be defended by the child. And the mother of the child should also attend the hearing because in addition, if the mother is deprived of her inheritance and child custody, she will be implicitly given to the unmarried person, and with the argument that she will be present Defense is essential.

Keywords: Probation of Prostitution, Prohibition of Prostitution, Propagation, Propagation of Infusion