دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدرضا خیرابادی، ۱۳۹۶

اولویت بندی کاربردهای فناوری اینترنت اشیاء در بخش آموزش و پرورش

آموزش و پرورش مهمترین نهاد تعلیم و تربیت هر کـشور اسـت و آینـده هـر کـشور بستگی به کیفیت عملکرد این نهاد دارد. دست اندرکاران امر آموزش و پرورش همـواره سعی در پیدا کردن راهکارهایی برای افزایش کارآیی آموزشی دانش آموزان در مـدارس داشتهاند. این راهکارها شامل سعی در ارائه گزینـه هـا و برنامـه هـای درسـی متفـاوت، روشهای مختلف آموزشی، کتابهای درسی جدید، ابزارهای آموزش ، ارزیابی معلمان و دانش آموزان ،کنترل ورود وخروج دانش آموزان ،معلمان بهتر، کلاسهای کوچکتر معلم خصوصی بعد از مدرسه و حتـی سـال تحـصیلی طـولانی مـدت در مـدارس و .... میباشد.اینترنت اشیاء یک پارادایم جدید است وانقلابی در محاسبات بوجود آورده است. منظور این است که اشیاء تمام اطراف ما متصل به شبکه هستند ، مشروط بر اینکه "در هر زمان، هر جا" دسترسی به اطلاعات داشته باشیم . این مفهوم در این زمینه به لطف پیشرفت در فناوری نانو که اجازه به ایجاد توانایی وسایل در اتصال به اینترنت کارآمدمی دهد،بدست آمده است.در ایـن پـژوهش از تصمیم گیری چند هدفه (MADM) و هفت معیار آمـوزش پـرورش که توسط یک گروه خبره تهیه شده ،استفاده شده است. مدل تخصیص ارائه شده در این پژوهش ، مدلی چند هدفه است که وزن اهداف با روش فرآینـد تحلیـل سلسله مراتبی فازی (FAHP) محاسبه شده . تعمیم و به کـارگیری ایـن مـدل در منـاطق آموزش و پرورش میتواند علاوه بر در نظر گرفتن مزایای شیوه فعلی معایب آن را تـا حـدود زیـاد برطرف کند.در این تحقیق توسط گزینه های ابزارهای آموزش ، ارتباط مدرسه با خانواده، ارزیابی دبیران ، بهداشت دانش آموزان ، کنترل ورود و خروج ، آموزش دبیران و ارزیابی دانش آموزان توسط سه شاخص سلامت جسمی و ارتقاء فرهنگی و کامیابی اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد.روش پژوهش از نظر هدف کاربردی اسـت و از لحـاظ ابـزار گـردآوری اطلاعـات، توصیفی به شمار میرود و با توجه به روش پژوهش (فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی) در میان پژوهش های توصیفی از نوع پیمایشی ـ تـک مقطعـی اسـت.پـس از جمـع آوری مـاتریس هـای مقایسه های زوجی توافقی، به شاخص ها وزنی اختصاص یافـته و اولویـت کاربردهـای فنـاوری اینترنت اشیا تعیین می شود. کلمات کلیدی: اولویت بندی ، اینترنت اشیاء ، فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی ، آموزش و پرورش

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Internet of Things Application Priorities In Educational System

Education is the most important institution for training and each country ?s fate depends on the quality of its performance. The educators have always tried to find solutions to improve the educational efficiency of students at schools. Such solutions involve trying to present various curriculums, educational methods , new course books, new training tools, evaluation of teachers and students, controlling the students? arrivals and exits, better teachers, smaller schools, after school tutors, and even long academic year. Internet of things is a new paradigm which has revolutionized calculations. It means that all the things around us are connected to the network as long as we have access to the information anywhere any time. Such a concept is gained by the advancement in Nano technology which allows enabling things to be connected to the efficient internet. This research has used Multi Attribute Decision Making (MADM) and seven criteria of education system which was collected by a group of experts. The model presented in this research is a multi- attribute one in which the weight of the attributes are calculated by Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP).Generalizing and using this model in educational places can at the same time consider the merits of the current method and correct its shortcomings. In this research, using learning tools options, the relationship between family and school, teachers? evaluations, students' sanitation, arrival and exit control, teachers? training, and students? evaluation are studied through the three indicators of physical health, cultural promotion and economic success. The research method is applicable in terms of purpose and is descriptive in terms of information collection tools and based on the research method (FAHP) is among descriptive researches and one of the single sectional surveys. After collecting match matrix matrices,a weightis allocated to indices and hierarchy of application of internet of things is determined. Keywords: hierarchyinternet of things, Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP),education

Keywords: