دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حکیمه باختر، ۱۳۹۶

بررسی ساختار و محتوای شعر کودک با تاکید بر آثار ناصر کشاورز و عباس یمینی شریف

شعر کودک و نوجوان، باید به گونه ای ساده و روان باشد تا بچه ها با شنیدن آن، بتوانند مضامین نهفته در شعر را به طور زنده درک نمایند و در این میان، شاعر می¬بایست جهان ذهنی مخاطب؛ یعنی کودک و نوجوان را درک کند. تا بیشترین تاثیر را در زندگی کودک از لحاظ تفکر وآینده نگری شناخت محیط اطراف را داشته باشد. پایان نامه ی حاضر که با عنوان «بررسی ساختار ومحتوای شعر کودک با تاکید بر آثار ناصر کشاورز وعباس یمینی شریف» شکل یافته، شعر کودک را شرح داده وساختار ومحتوای شعر کودک را با تاکید بر آثار ناصر کشاورز وعباس یمینی شریف بررسی وشرح می دهیم. مطالب این پایان نامه در سه فصل گنجانده شده است. در فصل اول کلیات وموارد مرتبط با تحقیق آمده است . در فصل دوم شعر کودک از لحاظ محتوایی وساختاری اعم از کلمات شعر، اهمیت کلمات در شعر کودک، محتوای شعر کودک، صنایع شعری کودک و توصیف در شعر کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم به آثار ناصر کشاورز وعباس یمینی شریف از لحاظ ساختاری ومحتوایی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها: شعر کودک، ساختار ومحتوای آن، آثار ناصر کشاورز وعباس یمینی شریف.

M.A. Thesis:

The study of the structure and content of child poetry with an emphasis on the works of Nasser Keshavarz and Abbas Yamini Sharif

The Teenage poem must be simple and fluid so that the children can hear it live by comprehending the themes contained in poetry, and among them, the poet must understand the mentality of the audience - the Teenage poem It has the greatest impact on the child's life in terms of thinking and the future of the environment. The present thesis, entitled "Review of the structure and content of Teenage poem, with emphasis on the works of Nasser Keshavarz and Abbas Yamini Sharif", describes the poem of the child, and describes the structure and contents of Teenage poem, emphasizing the works of Nasser Keshavarz and Abbas Yemini Sharif. The contents of this thesis are included in three chapters. In the first chapter, there are general and related issues are presented. In the second chapter, the poetry of the child is examined in terms of content and structure, including poetry words, the importance of words in Teenage poem, the content of Teenage poem, Teenage poem, and the description in Teenage poem. In the third chapter, the works by Nasser Keshavarz and Abbas Yemini Sharif are structurally and morally are considered.

Keywords: Teenage poem, its structure and its contents, works by Naser Keshavarz and Abbas Yemini Sharif.