دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه اسیایی، ۱۳۹۶

جریان نقد آزاد ،سیاست تقسیم سود ،فرصت های سرمایه گذاری،رفتار فرصت طلبانه و ارزش شرکت

این پزوهش در صدد است رابطه ی بین جریان نقد آزاد، سیاست تقسیم سود، فرصت های سرمایه گذاری و رفتارهای فرصت طلبانه را با ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد سنجش و آزمون قرار دهد. جامعه ی آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1394 می باشد. نمونه شامل 107 شرکت بوده است. محاسبه ی متغیرهای مورد آزمون از طریق نرم افزارEXCEL و نهایتا تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از طریق آزمون های رگرسیون چند متغیره از طریق نرم افزار EVIEWSمی باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با افزایش جریان نقد، رفتارهای فرصت طلبانه افزایش می یابد. هم چنین با افزایش جریان نقد آزاد و فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها، نسبت سود تقسیمی کاهش می یابد. افزایش جریان نقد آزاد باعث افزایش فرصت های سرمایه گذاری می شود. و در نهایت پژوهش حاضر نشان می دهد که با افزایش رفتار فرصت طلبانه ی مدیران، نسبت تقسیم سود پرداختی و فرصت های سرمایه گذاری، ارزش شرکت نیز افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها: جریان نقدی آزاد، سیاست تقسیم سود، فرصت های سرمایه گذاری، رفتارهای فرصت طلبانه، ارزش شرکت

M.A. Thesis:

jaryane naghde azad siasate taghsime sood forsathaye sarmaye gozari raftare forsat talabane va arzeshe sherkat

This study seeks to test the relationship between free cash flow, dividend policy, investment opportunities and opportunistic behaviors with the value of companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The statistical society is the companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2004 and 2014. The sample consists of 107 companies. Calculating test variables through EXCEL software and finally analyzing the data and testing the hypotheses through multivariate regression tests through EVIEWS software. The results of this study show that with increasing cash flow, opportunistic behaviors increase. Also, with the increase of free cash flow and corporate investment opportunities, the share of dividend profits decreases. Increasing free cash flow increases investment opportunities. And the main result of the present research is that with the increase of managers' opportunistic behavior, the ratio of dividends and investment opportunities, the value of the company also increases.

Keywords: Free Cash Flow, Dividend Policy, Investment Opportunities, Opportunistic Behaviors, Company Value