دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم جمالی باد اشیانی، ۱۳۹۷

بررسی رابطه دلبستگی شغلی و تعهد مذهبی معلمان با عملکرد تحصیلی دانش اموزان مقطع متوسطه اول شهر سبزوار

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه دلبستگی شغلی و تعهد مذهبی معلمان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر سبزوار انجام گرفت و از نوع پژوهش‌های توصیفی-همبستگی بود. نمونه پژوهشی در این بررسی شامل 357 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول سبزوار در سال تحصیلی 97-1396 و معلمان آنها بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده¬های تحقیق از طریق پرسشنامه¬های دلبستگی شغلی کانونگو (1982)، مقیاس تعهد مذهبی وارتینگون و همکاران (2003) و معدل تحصیلی دانش آموزان جمع آوری گردید. یافته¬های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون‌¬های تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مدل رگرسیونی برای پیش بینی عملکرد تحصیلی از روی دلبستگی شغلی و تعهد مذهبی معنادار است. بر اساس نتایج مشاهده شد که دلبستگی شغلی و تعهد مذهبی 7/11 درصد از واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین می کند که این مقدار با توجه به سطح معناداری (01/0P<) معنی¬دار می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که تعهد مذهبی، عملکرد تحصیلی را در جهت مثبت (28/0=? و 01/0P<) و دلبستگی شغلی نیز، عملکرد تحصیلی را در جهت مثبت پیش بینی می کنند (187/0? و 01/0P<). این نتایج نشان دهنده اهمیت سازه های شغلی معلمان نظیر دلبستگی شغلی و تعهد مذهبی در وضعیت تحصیلی فرزندان است. بنابراین توجه به ویژگی های شغلی در معلمان، خصوصاً در مقطع متوسطه، با توجه به ماهیت حساس شغلی و اثراتی که بر جامعه می گذارند، بدیهی به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها: دلبستگی شغلی، تعهد مذهبی، معلمان عملکرد تحصیلی.

M.A. Thesis:

studying the relation of teachers jop attachment and religious commitment to educational performanceof j unior high school students in sabzevar

The purpose of the present research was to study the relationship between job-involvement and religious commitment of teachers with academic performance of secondary students of Sabzevar. it was a descriptive-correlation research and include 357 secondary students and their teachers in 2017-18 and they were selected by multi-stage cluster sampling. Data were obtained by job involvement questionnaire of Kango (1982), religious commitment scale of Wartingon et al. (2003) and academic average of students. Findings were analyzed by SPSS software and multi-uni variate regression analysis test. The results showed that regression model is significant for predicting academic performance from job involvement and religious commitment. According to the results it is observed that job involvement and religious commitment explains 11.7 percent of academic performance variance (p<0.01). also, the results show that religious commitment predict academic performance in positive direction (p<0.01, ?=0.28) and also job involvement predict academic performance in positive direction (p<0.01, ?=0.187). the results show the importance of job structures of teachers such as job involvement and religious commitment on academic performance of students. So, attention toward job properties of teachers, specifically in secondary school, is important due to the nature of that job and its effects.

Keywords: job involvement, religious commitment, teachers, academic performance