دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن دلبری، ۱۳۹۶

بررسی فقهی تعظیم شعائر الهی سوره ی حج آیه ۳۲

شعائر، جمع شعیره یا شعار که در معنای آن، علامت و نشانه نهفته ، در قرآن چهار بار به کار رفته است و هر چند که در ضمن موضوعا ت حج مطرح شده و ازهمین رو به صورت مناسک و قربانیهای حج، صفا و مروه و مشابه آنها نیز معنی شده، مفهوم وسیع و گسترده دارد . از همین رو هر چیزی که نشانه و علامت خداوند باشد و انسان را به یاد خدا بیندازد از شعائر است کی از موضوعات مهم و مطرح در همه مکاتب و ادیان و از جمله دین مبین اسلام، «شعار» است؛ شعار و شعائر الهی یعنی نشانه های پروردگار که شامل سر فصل های آیین الهی و برنامه های کلی و آنچه در نخستین برخورد با این آیین چشمگیر است می شود که انسان را به یاد خدا می اندازد. معمولاً برداشت چنین است که شعار امری ظاهری و سطحی است و حفظ شعارها و اجرای آن ارتباطی با مسائل اصلی و ریشه ای ندارد در صورتی که در واقع چنین نیست و شعارها در همه مکاتب نشانه ای از باطن است و بیان قرآن که فرمود: آن که شعائر را بزرگ شمارد این کار ناشی از تقوای دل ایشان است و یا ضرب المثل فارسی از کوزه همان برون تراود که در اوست بیانگر معنی شعار است. هدف از نگارش این پایان نامه بررسی شعائر الهی در آیه 32 سوره حج می باشد .

کلیدواژه‌ها: شعائر، آیه 32 سوره حج ، تعظیم شعائر

M.A. Thesis:

Check Juridical Bow Rites Divine At Verse 32 Sura Hajj

Chastity and chastity are the prominent virtues that are emphasized in our religious teachings, especially in the Holy Qur'an and the traditions. The derivatives of the word chastity, which is in the sense of chastity, is used in four things in the Holy Qur'an, one in verse 273 of Surah al-Baqar and the other is verse 6 of Surah Nisaa, and the last of it is in verses 31 to 33 and 60 of the Surah of Mobarakeh Noor. Of course, there are other verses also used in the Qur'an, which has revealed chastity as one of the prominent traits of the believers, to the extent that, according to narrations, virtue is considered to be the highest worship. In addition to this, one of the important conditions for choosing a spouse in narrative texts and the holy Qur'an is the prominent trait of chastity. The importance and functions of the positive and negative aspects of sexual instinct make it one of the most focused topics in various sciences. One of the issues that has not been independently investigated in this regard is the relationship and attachment areas of veil and chastity that this article deals with. Explaining the concepts and definitions of hijab and chastity, examining the views and views of extremism, spirituality and Islamic moderation on the sexual instinct of the discussion and content of this article. Investigation and approach to hijab behaviors, speeches and dressings, external connotations and common works and functions of chastity and hijab such as psychological, social, psychological, psychological, and psychological, as well as ways to recover and achieve hijab and chastity, value and The jurisprudential and religious position of veil and chastity, the ruptures and differences of hijab and chastity in the field of concept, external examples and executive practices of achieving individual and society to chastity and hijab are the main axis of this research. Hijab and chastity are also examined from the perspective of jurisprudence and Islamic law.

Keywords: : chastity, chastity, veil, security