دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: شهروز شهدین، ۱۳۹۶

نقد و بررسی سه اثر داستانی منیرو روانی پور ( کنیزو – کولی کنار آتش – اهل غرق )

چکیده نگاهی به فرهنگ داستان نویسان ایران نشان از تعداد قابل توجه نویسندگان زن دارد که از ظرف داستان و رمان برای بیان مسائل اجتماعی و همچنین مشکلات جنس خود بهره جسته¬اند. منیرو روانی پور یکی از موفق-ترین نویسندگان داستان معاصر ایران به شیوه ی رئالیسم جادویی است که با تقلید از شیوه ی داستان نویسی گابریل گارسیا مارکز کلمبیایی، پرچمدار رئالیسم جادویی در جهان موفق شد با الهام گرفتن از رمان صد سال تنهایی وی، آثار داستانی ارزشمندی همچون رمان اهل غرق، کولی کنار آتش، کنیزو و... را به دنیای ادبیات داستانی ایران و جهان عرضه نماید. این پژوهش در پنج فصل تنظیم شده است. در فصل اول طبق معمول هر پژوهش به کلیات تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم نقد رمان و رئالیسم جادویی مورد بررسی قرارگرفته، سپس در فصل سوم پس از آشنایی با منیروروانی¬پور و افکار و آثار وی، بازتاب رئالیسم جادویی در ادبیات فارسی مورد بررسی قرار گرفته است. از این فصل به بعد وارد مقوله اصلی و قلب پژوهش شده و در فصل چهارم به نقد ساختارگرایانه و محتوایی سه رمان اهل غرق، کولی کنار آتش و کنیزو پرداخته ایم. در فصل آخر با جمع بندی مطالب، دست یافته های نقد ساختارگرایانه و محتوایی سه رمان و بررسی مؤلفه های رئالیسم جادویی در آن ها به نتیجه گیری پرداخته شده است و حاصل کار، رساله حاضر است که با توفیق حق و عنایت عزیزان و تلاش نگارنده سطور، تنظیم شده و امید است آنچه از نقص و کاستی‌ها که خاص دنیای شاگردی است فراهم آمده در ذیل عفو استادان گران قدر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها: اهل غرق، کولی کنار آتش، کنیزو، منیروروانی پور، نقد، رئالیسم جادویی

Ph.D. Dissertation:

The critique and study of three stories by . Moniru Ravanipur : Bonds woman , gypsy by the fire , the drowning

A look at the culture of story writing in Iran showed that a substantial number of women writers in stories and novels to express their gender Jsth And social issues as well as problems. Moniroo Ravani-poor one of contemporary fiction writers most successful Iran in ways that mimic the style of magical realism of Gabriel Garcia Marquez novel Colombia, the world's pioneer of magical realism inspired by the novel One Hundred Years of Solitude him valuable works of fiction, including novels from the drowninghesis, , the gipsy by the fire, Kanizoo and Iran into the world of fiction and the world.

Keywords: the drowninghesis, the gipsy by the fire, kanizoo, Moniroo Ravani-poor, investigate, magical realism