دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد نقابی، ۱۳۹۶

بررسی رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمان در بین کارکنان اداره تامین اجتماعی شهرستان جوین

مطالعات اخیر در زمینه رابطه رضایت شغلی وعدالت سازمانی، بر تئوری عدالت و نتایج آن تأکید داشته است. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در ســازمانها بیش از پیش، آشکارتر شده است. سازمانهای امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق رضایت و عدالت در آنها به منزله تحقق رضایت وعدالت در سطح جامعه است. عدالت سازمانی به علت ارتباط آن با فرآیندهای سازمانی مانند: تعهد سازمانی، شهروندمداری، رضایت شغلی و عملکرد؛ اهمیت زیادی پیدا کرده است تحقیقات نشان داده اند که فرآیندهای عدالت، نقش مهمی را در سازمان ایفا می کنند و اینکه چطور و چگونه برخورد با افراد در سازمانها ممکن است باورها، احساسات، نگرشها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد.برای تعیین متغیر رضایت شغلی از پرسش نامه ی خشنودی شغلی استفاده شده هم چنین برای تعیین متغییر عدالت سازمانی از پرسش نامه عدالت سازمانی مورمن استفاده شده این پرسش نامه دارای سه مولفه عدالت توزیعی ؛عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای می باشد برای تعیین و سنجش متغییر رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه پوسادکف استفاده شده نتایج این تحقیق حاکی از ان است که بین رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره تامین اجتماعی شهرستان جوین رابطه ی معنا داری وجود دارد

کلیدواژه‌ها: رضایت شغلی -عدالت سازمانی-رفتارشهروندی سازمانی

M.A. Thesis:

Job Satisfaction and Organizational Justice with Organizational Citizenship Behavior among Employees of Social Security Administration of jovain

Recent studies on the relationship between job satisfaction and organizational justice, It emphasizes the theory of justice and its consequences Today, the role of justice in organizations has become more evident with regard to the inclusive and comprehensive role of organizations in the social life of humans. Today's organizations are miniatures of society And achieving satisfaction and justice in them constitutes satisfaction and justice at the community level Organizational justice is due to its relationship with organizational processes such as: Organizational Commitment, Citizenship, Job Satisfaction and Performance has come to the forefront Research has shown that processes of justice play an important role in the organization And how and how dealing with individuals in organizations To determine the job satisfaction variable, a job satisfaction questionnaire has been used. Also, for determining the organizational justice variable, the Mormon organizational justice questionnaire has been used. The questionnaire has three components of distributive justice: procedural justice and interactive justice. To determine and measure Organizational Citizenship Behavior Variable of Posadac's Inventory. The results of this study indicate that there is a meaningful relationship between job satisfaction and organizational justice with organizational citizenship behavior of employees of Social Security Department of Jouin.may affect the beliefs, feelings, attitudes and behavior of employees.

Keywords: Job Satisfaction - Organizational Justice - Organizational Behavior