دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نفیسه کاظمی راد، ۱۳۹۶

بررسی رابطه بین تیپ های برونگرا و درونگرا و هوش هیجانی با سلامت روانشناختی کارکنان برق سبزوار

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تیپ¬های شخصیتی برونگرا و درونگرا و هوش هیجانی با سلامت روانشناختی کارکنان اداره برق شهرستان سبزوار بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان اداره برق شهرستان سبزوار به تعداد 100 نفر بود. نمونه آماری با توجه به محدودیت اندازه جامعه آماری ،روش کل شماری بود. داده‌های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسش¬نامه¬های استاندارد یعنی پرسشنامه شخصی نئو و پرسشنامه هوش هیجانی شیرینگ و مقیاس سلامت عمومی گلدبرگ هیلر می¬باشد. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از روش کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین تیپ های شخصیتی برونگرا و درونگرا و هوش هیجانی با سلامت روانشناختی کارکنان اداره برق شهرستان سبزوار رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: تیپ های شخصیتی برونگرا و درونگرا، هوش هیجانی، سلامت روانشناختی

M.A. Thesis:

The Relationship between Externative Bridges and Emotional Intelligence with Psychological Health of Sabzevar Electric Staff

The purpose of this study was to investigate the relationship between extroverted and introverted personality types and emotional intelligence with psychological health of employees of Sabzevar Electric Power Station. The research method is a descriptive-correlation survey. The statistical population of this study was all employees of Sabzevar Electric Power Station in 100 people. The statistical sample, proportional to the number of people in the community, according to the population of the statistical community, was a sampling method of the whole number method. The research data were collected using library and field method and the tools used were standard questionnaires. The reliability of the questionnaires was confirmed by the Cronbach method and the validity of the tool was confirmed by the content method. Also, for analyzing data, correlation tests were used using SPSS software. The results show that there is a significant relationship between the extroverted and introverted personality types and emotional intelligence with the psychological health of employees of Sabzevar Electric Power Station.

Keywords: Extrovert and introverted personality types, emotional intelligence, psychological health