دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین سالاریان، ۱۳۹۶

بررسی اثرمیانجی سرمایه انسانی بررابطه بین ارتباطات سازمانی اثربخش وعملکردکارکنان(مورد مطالعه ادراه کل زندانهای خراسان رضوی)

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر میانجی سرمایه انسانی بر رابطه بین ارتباطات سازمانی اثربخش و عملکرد کارکنان در اداره کل زندان¬های خراسان رضوی می‌باشد. این پژوهش، تحقیقی کاربردی در مورد تأثیر ارتباطات سازمانی بر عملکرد کارکنان است، که هدف اصلی آن ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی در جهت افزایش عملکرد کارکنان اداره کل زندان-های خراسان رضوی ، از طریق بکارگیری ارتباطات سازمانی اثربخش است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان اداره کل زندان¬های خراسان رضوی است و تعداد نمونه 120 نفر بود. روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی توصیفی و برای تحلیل آماری داده ها هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی استفاده شده است. جهت تحلیل داده‌ها در بخش کمی به منظور پاسخ به فرضیه تحقیق از روش تحلیلی عاملی تأییدی و نرم افزار AMOS16 و SPSS22 استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیلی عاملی تأییدی گویای آن بود که هر سه فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. شاخص برازش تطبیقی مدل نیز با استفاده از نرم افزار آموس بالا برآورد شد که نشان از برازش مدل ارائه شده بود. نتایج نشان دهنده آن بود که ارتباطات سازمانی اثربخش بر سرمایه انسانی اداره کل زندان های خراسان رضوی اثر معناداری دارد و همچنین سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان اداره کل زندان‌های خراسان رضوی اثر معناداری دارد. و در نهایت سرمایه انسانی رابطه بین ارتباطات سازمانی اثر بخش و عملکرد را میانجی‌گری می‌نماید. برای اهمیت ارتباطات اثربخش برای مدیران تأکید فراوانی شده است، زیرا در تمام فعالیت‌های یک مدیر در سازمان ردپای ارتباطات به‌ وضوح مشاهده می‌شود. شاید به همین علت است که کرینتز می‌گوید مدیریت، یعنی «ارتباطات » زیرا هریک از کارکردهای مدیریت مستلزم نوعی از ارتباط است. مدیران می‌توانند به‌وسیله برقراری ارتباطات اثربخش در سازمان در کارکنان ایجاد انگیزه نمایند و در‌ نتیجه زمینه بهبود عملکرد سازمانی و پیرو آن زمینه دستیابی به اهداف استراتژیک را فراهم کنند. یکی از کارکردهای ارتباطات سازمانی اثربخش می¬تواند عملکرد سازمانی باشد که این تحقیق بدنبال بررسی این موضوع است.

کلیدواژه‌ها: ارتباطات سازمانی اثربخش، عملکرد سازمانی ، سرمایه انسانی

M.A. Thesis:

The effect of human capital mediate the relationship between effective organizational communications and employee performance ( Case Study: Office prisons of Khorasan Razavi province)

The purpose of this study was to investigate the intermediary effect of human capital on the relationship between effective organizational communication and employee performance in the Khorasan Razavi Prison Administration. This research is an applied research on the impact of organizational communication on employees' performance, whose main purpose is to provide practical suggestions and practical solutions to increase the performance of the staff of the Khorasan Razavi Prisons Department through the use of effective organizational communication. The statistical population of this research is all employees of the General Directorate of Khorasan Razavi Prisons and the sample number is 120. The research method is descriptive survey and descriptive statistics as well as inferential statistics are used for statistical analysis of the data. To analyze the data in the quantitative part in order to answer the research hypothesis, a confirmatory factor analysis and AMOS16 and SPSS22 software were used. The results of the confirmatory factor analysis showed that all three hypotheses were confirmed. The comparative fitting index of the model was also estimated using the AMOS software, which indicates the fit of the model was presented. The results indicate that effective organizational communication affects the human capital of the General Directorate of Khorasan Razavi Prisons. Also, human capital has a significant effect on the performance of the staff of the General Directorate of Khorasan Razavi Prisons. And ultimately human capital intermediates the relationship between effective organizational communication on employees' performance, whose main purpose is to provide practical suggestions and practical solutions to increase the performance of the staff of the Khorasan Razavi Prisons Department communication and performance.

Keywords: Effective organizational communication, organizational performance, human capital