دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حورا طاها، ۱۳۹۶

بررسی فقهی هتک حرمت مقدسات درمذاهب خمسه

توهین به مقدسات اسلامی در سال های اخیر به شکل چشم گیری افزایش یافته است که این اهانت ها دارای تعدد، تنوع، گرایش و انگیزه های متفاوت و بیشتر متوجه ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام، قرآن کریم و ولایت فقیه می باشند. واضح است که این مساله روشی هدفمند از سوی جوامع غربی و دشمنان داخلی است که بهتر است آن را جنگ نرم و خاموش با هدف تخریب حجوه اسلام و مسلمانان بنامیم. از این رو نویسنده به بررسی این موضوع پرداخته است تا انشا... بدین وسیله در راه صیانت از اسلام و ارزش های آن گامی هر چند ناچیز برداشته باشد. نویسنده در پایان پژوهش به این نتیجه رسیده است که اهانت به مقدسات بر اساس منابع چهارگانه (قرآن – سنت – اجماع و عقل) حرام است.

کلیدواژه‌ها: هتک حرمت، مقدسات دین، اهانت، فقه و حقوق

M.A. Thesis:

Jurisprudential investigation of the abomination of preliminaries in Khamseh

The insult to Islamic sanctities has grown dramatically in recent years, and these insults have a variety, variety, orientation, and motivation differently and more on the Holy Face of the Prophet of Islam, the Holy Qur'an and the Velayat-e Faqih. Obviously, this is a targeted way from Western societies and internal enemies, which is better to call it a soft and silent war aimed at destroying the fabric of Islam and Muslims. Hence, the author has studied this subject so that ... in order to safeguard Islam and its values, it has, nevertheless, taken a minor step. At the end of the research, the author concludes that insult to sanctity based on the four sources (Quran - tradition - consensus and reason) is forbidden.

Keywords: Desecration, sacred religion, insult, jurisprudence and rights