دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: افسانه میرزایی، ۱۳۹۶

تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش با توجه به نقش تعدیلگر بلوغ سیستم اطلاعاتی سازمان

امروزه انسان‌ها در بمباران اطلاعاتی قرار گرفته اند و از هر سو، اطلاعاتی به سمت آنان نشانه رفته است. سیستم‌های اطلاعاتی این موضوع را میسر می‌نمایند که برای تصمیم‌گیری افراد مربوطه در سازمان اطلاعات کافی، دقیق و به موقع را فراهم سازند و در حافظه سازمانی برای آتی ذخیره می‌نمایند.هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی تأثیراستراتژی‌های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش با توجه به نقش تعدیلگر بلوغ سیستم اطلاعاتی سازمان بود. پژوهش‌ حاضر از نظر هدف کاربردی است و از منظر روش گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران آی تی بیمارستان های دولتی شهر شیراز تشکیل می‌دهند. که با توجه به تعداد محدود آن‌ها از روش سرشماری برای نمونه گیری استفاده شد. همچنین در نمونه آماری از مدیران و کارشناسان بیمارستان‌ها نیز بهره گرفته شد. تعداد کل افراد واجد شرایط و خبره در حوزه موضوع پژوهش حاضر برابر 109 بودند که چنانکه ذکر شد از روش سرشماری تمامی ‌این افراد به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. به منظور گرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر از پرسشنامه بهره گرفته شد. در این راستا از پرسشنامه‌های مدیریت دانش نیومن و کنراد، پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش و پرسشنامه بلوغ سیستم‌های اطلاعاتی بهره گرفته شد. به منظور تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه هایپژوهش‌ از آمار استنباطی و با روش حداقل مربعات جزیی و با استفاده از بسته نرم افزاری Smart PLS بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد استراتژی کد گذاری مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش تأثیر دارد همچنین استراتژی شخصی‌سازی مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش تأثیر دارد و بلوغ سیستم اطلاعات سازمان اثر استراتژی کدگذاری مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش را تعدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها: استراتژی‌های مدیریت دانش، عملکرد مدیریت دانش، بلوغ سیستم اطلاعاتی سازمان

M.A. Thesis:

The effect of knowledge managment strategies on knowledge managment performance considering the moderation role of the maturity of organization's information system

Today, people are bombarded with information, and on the contrary, information has been directed towards them. Information systems enable the organization to provide adequate, accurate and timely information for decision-making in the organization, and store it in the organizational memory for the future. The main purpose of this study was to investigate the effect of KM strategies on knowledge management performance considering the moderator role of organization's information system maturity. The present research in terms of purpose is applied and from the perspective of the data gathering method, is descriptive-survey. The statistical population of the present study is the IT managers of hospitals in Shiraz. Due to their limited number, the census method was used for sampling. Also, a sample of hospital managers and experts was used. The total number of qualified and qualified individuals in the field of the present research was 109, which, as noted, were counted among all individuals as sample subjects. In order to collect information in this study, a questionnaire was used. In this regard, knowledge management questionnaire (based on Newman and Conrad model), KM strategy questionnaire and information system maturity questionnaire were used. In order to analyze and test the hypotheses of the research, inferential statistics and using the equations of structural equations using Smart PLS package were used. The findings of this study showed that coding strategy of knowledge management has an impact on KM performance. Also, KM personalization strategy affects KM performance, and the maturity of the organization's information system modifies the effect of KMG on the performance of KM.

Keywords: Knowledge Management Strategies, Knowledge Management Function, Organizational Information System Ma