دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمانه سادات ساقی، ۱۳۹۶

موانع نکاح در حقوق ایران و انگلیس

مسئله ازدواج و زناشویی ازجمله مسایل مهم و اساسی درتشکیل خانواده و ادامه نسل بشر بوده ودر میان تمام اقوام وملل ازدواج یکی از بهترین نیازهای آدمی است و از بهترین سنت های دینی شمرده که مایه برکات بی شماری است .در حقوق ایران نیز ازدواج از اهمیت ویژه ای نسبت به نهاد خانواده برخوردار است. موضوع نکاح از مهمترین موضوعات قانون مدنی است که در کتاب هفتم (مواد 1045 تا 1061 قانون مدنی) به آن پرداخته شده و به جز مواد1060 و 1061 که ریشه ی عرفی دارند، بقیه بر اساس فقه امامیه تدوین شده اند. پاره ای از حقوقدانان از شرایط صحت نکاح به شرایط مثبت و از موانع نکاح به شرایط منفی یاد نموده اند (امامی، 1366) موانع نکاح از اموری هستند که عدم آن ها در نکاح شرط است و وجود آن ها مانع صحت ازدواج می باشد.(صفائی و دیگران، 1372) نکاح و مباحث پیرامون آن نه تنها در حقوق ایران بلکه در حقوق سایر کشورهای دنیا از موضوعات مورد بحث می باشد، چنانچه در حقوق انگلیس نیز موانع نکاح مورد بحث قرار گرفته و حقوقدانان این کشور از شرایط منفی ازدواج به موانع نکاح یاد نموده اند. موانع نکاح موقعیت هایی است که در آن موقعیت ها ازدواج ممنوع است؛ که برخی از این موانع مطلقند یعنی موانعی که با وجود آن ها ازدواج با هر کسی ممنوع است و برخی دیگر از موانع نسبی بوده که ازدواج را بین اشخاص معینی ممنوع می کند .

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها : موانع نکاح ، حقوق ایران ، حقوق انگلیس

M.A. Thesis:

Barriers to marriage in Iran and Britain

The issue of marriage and marriage is one of the most important issues in the formation of the family and the continuation of the human race. Among all ethnicities and nations, marriage is one of the best needs of man and is considered one of the best religious traditions that is countless blessings. In Iranian law marriage is of special importance. You have a family institution. The issue of marriage is one of the most important subjects of civil law, which is dealt with in Book 7 (Articles 1045 to 1061 of the Civil Code), except for the articles 1060 and 1061, which are customary, the rest are based on Imams' jurisprudence. Some lawyers have mentioned the conditions of marriage to the positive conditions and the barriers of marriage to negative situations (Imami, 1366). The obstacles to marriage are the ones whose lack of marriage is conditional, and their existence impedes the correctness of the marriage. Saffai and others, 1993). Negotiation and discussions around it are discussed not only in Iranian law, but also in the rights of other countries of the world, as well as the barriers to marriage in British law, and the lawyers of this country from the negative conditions of marriage to barriers Marriage has taught. Barriers to marriage are situations in which marital status is prohibited, some of which are absolute barriers, barriers that are prohibited for anyone to marry, and some of the other barriers that prohibit marriage between individuals

Keywords: Keywords: Barriers to marriage, Iranian law, English law