دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: الهام مهرنژاد، ۱۳۹۶

بررسی اثر سینرژیستی عصاره های حاصل از دو روش استخراج حلالی_اولتراسوند و سیال فوق بحرانی گیاه باریجه در پایدارسازی روغن آفتابگردان طی شرایط نگهداری و حرارتی

یکی ازموثرترین روش‏های به‏تاخیر انداختن اکسیداسیون لیپیدها، استفاده از آنتی‏اکسیدان‏ها می‏باشد. امروزه به دلیل اثرات نامطلوب آنتی‏اکسیدان‏های سنتتیک بر سلامت انسان و از طرف دیگر استقبال مصرف‏کنندگان از موادطبیعی، تلاش‏های زیادی برای جایگزینی ترکیبات طبیعی به جای سنتتیک انجام گرفته است. در این تحقیق، از گیاه باریجه به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی استفاده شد. ابتدا عصاره باریجه به دو روش اولتراسوند و سیال فوق بحرانی استخراج شد و ترکیبات فنولیک عصاره تعیین گردید، عصاره حاصل از استخراج فوق بحرانی فعالیت آنتی اکسیدانی بالاتری داشته و در بهترین غلظت ( PPM 2500)و آنتی اکسیدان سنتتیک BHT به میزانPPM 100 به نمونه روغن آفتابگردان بدون آنتی اکسیدان اضافه شد . برای مقایسه فعالیت دو آنتی اکسیدان طبیعی و سنتزی در کاهش اکسیداسیون روغن، روغن آفتابگردان در دو شرایط حرارتی و نگهداری بررسی گردید. در شرایط حرارتی روغن به مدت 24ساعت تحت فرآیند حرارتی 180 درجه سانتیگراد قرار گرفت و هر 4 ساعت یکبار آزمون های شیمیایی بر روی آن انجام شد. در شرایط نگهداری روغن به مدت 60 روز نگهداری شد که 15 روز یکبار آزمون های شیمیایی بر روی آن انجام شد. نتایج آزمون های اندازه گیری عدد پراکسید، عدد اسیدی و کنژوگه، ترکیبات رنگی و شاخص پایداری روغن نشان داد در نمونه شاهد میزان اکسیداسیون روغن در هر دو شرایط آزمون بیشتر از ترکیبات حاوی آنتی اکسیدان بوده است. عصاره باریجه توانایی رقابت با BHT را داشته، کاملا طبیعی بوده و می تواند جایگزین مناسبی برای آنتی اکسیدان سنتزی باشد.ابتدا عصاره باریجه به دو روش اولتراسوند و سیال فوق بحرانی استخراج شد و ترکیبات فنولیک عصاره تعیین گردید، عصاره حاصل از استخراج فوق بحرانی فعالیت آنتی اکسیدانی بالاتری داشته و در بهترین غلظت ( PPM 2500)و آنتی اکسیدان سنتتیک BHT به میزانPPM 100 به نمونه روغن آفتابگردان بدون آنتی اکسیدان اضافه شد . برای مقایسه فعالیت دو آنتی اکسیدان طبیعی و سنتزی در کاهش اکسیداسیون روغن، روغن آفتابگردان در دو شرایط حرارتی و نگهداری بررسی گردید. در شرایط حرارتی روغن به مدت 24ساعت تحت فرآیند حرارتی 180 درجه سانتیگراد قرار گرفت و هر 4 ساعت یکبار آزمون های شیمیایی بر روی آن انجام شد

کلیدواژه‌ها: عصاره باریجه ، سینرژیس ، روغن آفتابگردان ، پایداری اکسیداتیو، شرایط نگهداری و حرارتی

M.A. Thesis:

Synergistic effect of extracts of both ultrasound and supercritical fluid extraction method Hlaly-Galbanum plant and thermal stabilization of sunflower oil during storage conditions

One of the most effective methods of delaying lipid oxidation is using the antioxidants. Today, due to the undesirable effects of the synthetic antioxidants on the human health, on the other hand, the consumers preference for the natural products, a remarkable attempt has been made to replace the natural compounds with the synthetic ingredients. In this study, the galbanum has been used as a natural antioxidant. Firstly, the galbanum was extracted through two ultrasound and supercritical fluid extraction techniques and the phenolic conent of the extract was quantified. The extract resulting from the supercritical technique had a higher antioxidant activity and was at the best concentration (2500 ppm) and the synthetic antioxidant BHT at the 100 ppm was added to the antioxidant-free sunflower oil. To compare the the activities of two natural and synthetic antioxdinats in reducing the oxidation of the oils, the sunflower oil was examined under two thermal and preservation conditions. Under the thermal condition, the oil was stored for 24 hours at 180 ?C and the chemical test were conducted every 4 hours. Under the preservation condition, it was stored for 60 days which the chemical test was done every 15 days. The measurement of the peroxide value, rancidity value and Kenjoge, color difference and the stability index of the oil showed that in the control sample the oxidation ratio of the oil under both conditions was more than the compounds containing the antioxidants. The galbanum extract is able to compete with BHT, is completely natural and can be a proper replacement for the synthetic antioxidnats.

Keywords: Galbanum extract, synersis, sunflower oil, oxidative stability, preservation and thermal conditions.