دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد سالاری، ۱۳۹۶

بررسی و مقایسه آرا فقهی شیخ طوسی با شهید اول در کتاب لمعه

اختلاف آرا از قدیم در بین فقها شایع و رایج بوده است و این اختلاف نظر، موتور محرّک برای فقه پویا می‌باشد. بخشی از اختلاف نظر شهیداول و شیخ طوسی در ابواب عقود مبتنی بر اختلاف دیدگاه آنها در نحوه‌ی استنباط از مسائل فقهی است، به این صورت که شهید اول در شرح لمعه معمولاً مسائل را ریز و دقیق بررسی کرده است، به همین جهت در برخی موارد با کلیّت نظر شیخ طوسی اختلاف پیدا می‌کند. و بخشی دیگر از آرای اختلافی شهید اول و شیخ طوسی به دلیل روایات است، به این صورت که شهید اول معمولاً سند روایاتی را که شیخ طوسی و مشهور فقها به آن استناد می‌کنند تضعیف می‌کند. و در برخی موارد، اختلاف نظر شیخ طوسی با شهید اول به دلیل اطلاق عبارت‌های شهید اول است، چون عبارت‌های شهید اول در لمعه معمولاً اطلاق دارد و از آنجا که شیخ طوسی وجوه مختلف مسئله را بررسی می‌کند با اطلاق عبارت شهید اول دچار اختلاف می‌شود. و در برخی موارد دیگر، اختلاف نظر شیخ طوسی با شهید اول به جهت تبعیت شهید اول از اقوال مشهور فقها است که در واقع شیخ طوسی با مشهور فقها دچار اختلاف می‌شود. در این پژوهش آرای اختلافی شهید اول و شیخ طوسی را در لمعه و شرح آن، در دیگر آثارشان بررسی شده و در ضمن آن با آرای دیگر فقها و دلایلشان نیز تطبیق داده شده است تا بدین طریق اقوال محکم و متقن برگزیده شوند.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها : شهید اول ، شیخ طوسی ، آرای فقهی

M.A. Thesis:

Review and compare with the first martyr Sheikh Tusi legal opinion in Loma

Differences of opinion have been widespread among the jurists in the past, and this difference of opinion is the driving force for dynamic jurisprudence. Part of the dissent of Shatil and Tusi in the Abuq of the contract is based on the difference in their view of how to infer from the jurisprudential issues, in such a way that the martyr first explores the issues thoroughly and precisely in the commentary, therefore in some cases The whole view of Sheikh Tusi is different. And another part of the dissent vote of Shahid I and Sheikh Tusi is due to the narrations, in that the martyr first usually weakens the narrative of the narrations used by Sheikh Tusi and the famous jurists. In some cases, Shaykh Tusi's disagreement with Shahid I is due to the use of the terms of the martyr first, since the terms of the martyr I are commonly used in Lahm?, and since Shaykh Tusi regards various aspects of the problem, he is disputed by the words of the martyr. And in some other cases, Sheikh Toosi's disagreement with the martyr is due to the martyr's first adherence to the famous jurists, which in fact, Sheikh Tusi, is in conflict with the famous jurists. In this research, the dissenting views of Shahid I and Sheikh Toosi in the context of their descriptions and their descriptions have been studied in their other works and, along with that, they have been adapted by other jurisprudents and their reasons, so that they can be chosen firml

Keywords: Key words: Shahid I, Sheikh Toosi, Islamic jurisprudence.