دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدعلی دلبری، ۱۳۹۶

بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی ( درونگرایی و برونگرایی) با تعارض سازمانی کارکنان شرکت ملی نفت منطقه ی سبزوار

Abstract The purpose of this study was to investigate the relationship between personality traits (introversion and extraversion) with the organizational conflict of employees of National Oil Company of Sabzevar Region. Methodology of this research is descriptive correlational. In which the relationship between personality traits (introversion and extraversion) with the organizational conflict of employees of the National Oil Company of Sabzevar Region was studied. The statistical population of the National Oil Company of Sabzevar Region is 200 people which according to the Kerjesi Table And Morgan 127 students were selected. The sampling method was used by simple random sampling method. In this research, a questionnaire was used as a research tool in order to investigate the subject and the research method. In this research, standard questionnaires were used to measure the variables of the research. To analyze the information, descriptive statistics were used to fit the data. First, using descriptive statistics techniques such as central indicators and dispersion, information was described, then using inferential statistics techniques such as meaningful statistics Because Pearson correlation and regression, the research hypotheses will be tested. Meanwhile, the normalization of the data is investigated by Golmogrof Esmarovov test. Results showed that there is a significant relation between personality traits (introversion and extraversion) with the organizational conflict of employees of National Oil Company of Sabzevar region.

کلیدواژه‌ها: Keywords: personality traits (introversion and extraversion), organizational conflict, national oil

M.A. Thesis:

The relationship between personality traits(introversion and extraversion)٫ the national oil comployees with organizational conflict Sabzevar

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي(درونگرايي و برونگرايي) با تعارض سازماني کارکنان شرکت ملي نفت منطقه سبزوار(شهرستان سبزوار) بوده است. از نظر روش شناسي اين تحقيق توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. که در آن رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي(درونگرايي و برونگرايي) با تعارض سازماني کارکنان شرکت ملي نفت منطقه سبزوار(شهرستان سبزوار) مورد بررسي قرار گرفته است.جامعه آماري مورد نظر کارکنان شرکت ملي نفت منطقه سبزوار(شهرستان سبزوار) است که به تعداد 200 نفر مي باشند که با توجه به جدول کرجسي و مورگان 127 نفر تعيين شده است و روش نمونه گيري با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انجام شده است در اين تحقيق با توجه به موضوع مورد بررسي و روش تحقيق که پيمايشي است از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقيق استفاده گرديده است. در اين پژوهش براي سنجش متغير هاي پژوهش از پرسشنامه هاي استاندارد استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي به تناسب استفاده شده است، به اين صورت که ابتدا با استفقاده از تکنيک هاي آمار توصيفي از قبيل شاخص هاي مرکزي و پراکندگي، اطلاعات توصيف شده، سپس با استفاده از تکنيک هاي آمار استنباطي، از جمله آزمون هاي معني داري چون همبستگي پيرسون و رگرسيون، فرضيه هاي تحقيق موردآزمون قرار گرفت. در ضمن ابتدا نرمال بودن داده ها توسط آزمون گولموگروف اسمرينوف مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان داد که بين ويژگي هاي شخصيتي(درونگرايي و برونگرايي) با تعارض سازماني کارکنان شرکت ملي نفت منطقه سبزوار(شهرستان سبزوار) رابطه معناداري وجود دارد

Keywords: واژه¬هاي كليدي:ویژگی های شخصیتی(درونگرایی و برونگرایی)، تعارض سازمانی، شرکت ملی نفت منطقه سبزوار( شه