دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ندا اخلاقی، ۱۳۹۶

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری ادراک شده با سبک های مقابله ای و راهبردهای یادگیری در دانش آموزان متوسطه دوم شهر طبس

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری ادراک شده با سبک های مقابله ای و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم انجام شد. بدین منظور 250 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر طبس، به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. روش این پژوهش توصیفی از نوع توصیفی- همبستگی بود. برای جمع آوری داده¬ها از پرسشنامه های راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (1988)، پرسشنامه سبک فرزندپروری ادراک شده بامریند (1991) و پرسشنامه خودتنظیمی یادگیری بوفارد و همکاران (1995) استفاده شد. تحلیل داده¬ها نیز با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره گام به گام انجام پذیرفت. یافته¬ ها نشان داد همبستگی معناداری بین سبک های فرزندپروری با راهبردهای مقابله ای و یادگیری خودتنظیم وجود دارد (01/0>P و 05/0>P). نتایج همچنین حاکی از آن بود که سبک فرزندپروری قاطعانه، راهبرد مقابله هیحان مدار را در جهت منفی و سبک فرزندپروری سهل گیرانه، راهبرد مقابله مسئله مدار را در جهت منفی پیش بینی می کند (01/0>P و 05/0>P). بر اساس نتایج نیز مشاهده می شود که سبک فرزندپروری سهل گیرانه، راهبرد یادگیری خودتنظیم را در جهت منفی پیش بینی می کند (01/0P<). این یافته ها می تواند بسترهای جدیدی را برای مداخلات بهینه در زمینه بهبود وضعیت راهبردهای مقابله ای و خودتنظیمی یادگیری با تأمید بر سبک های فرزندپروری ادراک شده در دانش آموزان و نوجوانان ایجاد نماید و آموزه هایی برای دست اندر کاران عرصه های آموزشی و مشاوره و روانشناسی در خصوص اهمیت سبک های فرزندپروری ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها: سبک های فرزندپروری، راهبردهای مقابله ای، خودتنظیمی یادگیری، دانش آموزان

M.A. Thesis:

Studying the Relationship between Perceived Parental Styles with Coping Styles and Self-Regulation of Learning Educational Procrastination among Second Grade High School Students

The purpose of the present research was to study the relationship between perceived parenting styles with coping styles and self-regulatory learning strategies among second high school students. So, 250 high school students of Tabas were selected by multistage cluster sampling. It was a descriptive-correlation research and to obtain data, Lazarous and Folkman coping strategies (1988), Bamrind perceived parenting style questionnaire (1991) and Boufard et al. self-regulatory scale (1995) were used. Data analysis was carried out by Pearson correlation test and step by step multivariate regression analysis. Findings indicate that there is significant correlation between parenting styles with coping strategies and self-regulatory learning (P<0.05, P<0.01). also the results indicate that authoritative parenting style predicts emotion regulation coping style in negative direction and permissive parenting style predicts problem regulation coping strategies in negative direction (P<0.01, P<0.05). according to the results, it is obvious that permissive parenting style predict self-regulatory learning strategies in negative direction (P<0.01). these findings can create new substrates for optimal interventions in improving coping strategies status and self-regulatory learning by emphasizing on perceived parenting styles among students and adolescents. It also presents some teachings for practitioners in teaching, counseling and psychology in importance of parenting styles.

Keywords: parenting styles, coping strategies, self-regulatory learning, students.