دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهرناز کفاش زاده، ۱۳۹۶

بررسی میزان بیان پروتئینهای sox۱۷ و MAML۳ در سلولهای سرطان پروستات

سرطان یک بیماری سلول‌های بدن است. بدن ما از میلیاردها سلول تشکیل شده و هر یک نقش خاصی ایفا می‌کند. این امر می‌تواند آنها را به طور غیرقابل کنترل تقسیم کند و در نهایت منجر به سلول‌های ناشناخته شده به عنوان تومور می‌شود که نشان دهنده فیزیکی بیماری به نام سرطان است. سرطان بیماری است که در دهه‌های اخیر به علت ازدیاد مرگ‌ومیر بسیار حائز اهمیت بوده است. سرطان انواع مختلفی دارد که از میان آن‌ها سرطان پروستات یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در ایران و سایر نقاط دنیا در بین مردان به شمار می‌آید. برخلاف پیش بینی میزان بروز در سنین بالا 50 ساله افزایش می‌یابد تاکنون راه‌های پیشگیری و درمانی متفاوتی توسط محققان صورت گرفته است و نیاز به بررسی‌های مولکولی دقیق‌تر برای شناخت مکانیسم و فعالیت سلول‌های سرطانی وجود دارد. در این پایان‌نامه میزان بیان پروتئین دو فاکتور رونویسی sox17 و MAML3 در رده‌های سلول سرطان پروستات مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا سلول‌های LNCAP و PC3 کشت داده شد. بعد از کشت، پلیت‌های سلولی را برای انجام تکنیک SDS آماده شد و در این تکنیک پروتئین‌ها بر اساس وزن مولکولی جدا شدند و برای بررسی بیان پروتئین‌های مورد نظر، تکنیک وسترن بلاتینگ را انجام دادیم در نتیجه بیان پروتئین SOX17 و MAML3 در سلول‌های سرطان پروستات مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها: سرطان پروستات، sox ،maml، مسیرهای سیگنالی

M.A. Thesis:

Evaluation of sox17 and MAML3 proteins expression in prostate cancer cell

Cancer is a disease of the body’s own cells. Our bodies are made up of billions of cells and each one has a specific role to play. This can cause them to divide uncontrollably ultimately leading to a mass of cells known as a tumour the physical manifestation of the disease we call cancer. Cancer is a disease that has been very important in recent decades due to the increased mortality rate. Cancer has several types among which prostate cancer is one of the most common cancer among men in Iran and in the world. Oppositely to decreasing of the incidence in the old age there is a continuous increasing in the 50 years old population. So far, researchers have taken different ways to prevent and treat. In this thesis, the expression of two transcription factors of SOX17 and MAML3 in prostate cancer cells was investigated. LNCAP and PC3 Cells were first cultured. After cultured, cells made to perform the SDS PAGE,proteins were isolated on the basis of molecular weight. Expression of proteins with western blotting was performed.in result, low expression of sox17 and increased expression of MAML3 in prostate cancer cells compared with normal tissue.

Keywords: sox، maml، prostate cancer، signaling pathway