دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: غزاله سادات شهرایینی، ۱۳۹۶

بررسی اثر زیر ساخت های مدیریت دانش بر فرایند خلق دانش با نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی(مطالعه موردی : دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر زیرساخت¬های مدیریت دانش بر فرایند خلق دانش با نقش تعدیل¬کننده فرهنگ سازمانی در علوم پزشکی سبزوار و واحد¬های زیر مجموعه آن می¬باشد. جامعه آماری شامل تمام مدیران و کارکنان علوم پزشکی شهر سبزوار بوده و نمونه آماری به¬صورت تصادفی طبقه¬ای و از طریق رابطه کوکران 384 نفر تعیین شده است. داده¬های مورد نیاز جهت بررسی فرضیه¬های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه ای که از پرسشنامه لی و چوی(2003) اقتباس شده بود، جمع¬آوری شده است. جهت بررسی روایی ابزار از روایی صوری و برای قابلیت اعتماد پس از برگزاری پیش آزمون دومرحله¬ای و اصلاحات لازم مورد تایید قرار گرفت. همچنین برای بررسی پایایی از آزمون آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. جهت تحلیل داده¬های گردآوری شده از آزمون تی، مدل آزمون همبستگی و مدل‌یابی معادلات ساختاری رگرسیون سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزارSPSS , lisral استفاده شد. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد فرضیه "زیر ساخت های مدیریت دانش بر فرآیند خلق دانش با تعدیل¬کننده فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد." رد می گردد. این در حالی است که پژوهش تایید می¬کند که بین زیر ساخت¬های مدیریت و فرآیند خلق دانش رابطه مثیت و معنی داری وجود دارد

کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش، زیر ساخت‌های مدیریت دانش، قرآیند خلق دانش، فرهنگ سازمانی

M.A. Thesis:

Investigating the impact of knowledge management substructures in knowledge creation process on Moderating role of Organizational Culture. (Case of: Sabzevar University of Medical Sciences.)

The purpose of this research, study of substructure of knowledge management influence in process of knowledge creation by organizational culture modifier in Sabzevar medicine organization and its subset unities. report statistics include all managements and employees of Sabzevar medicine organization and this statistics sample determined categorized circumstantial by Cochran formula 384 respect. Requirement data collected to checking research hypothesis by questionnaire tool which derivate of Lee and Choie(2003). In case, to checking tool justifiability of formmal justifiability and to trust capability after 2 step pre-testing and obligated reformation was validated. Although, to final checking, we integrated of Cronbach's alpha test. Intently, independent variable influx on related variable and research hypothesis test, used T test which is correlative test model and modeling the hierarchy regression structure equations by Liseral, Spass software. The discovered research show that “ substructure of knowledge management on process of knowledge creation by organizational culture have a positive and significant respect” is decline. While, the research validate that there is a positive and significant respect between substructure of management and process of knowledge creation.

Keywords: knowledge management, substructure of knowledge management, process of knowledge creation, organizat