دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم محمدی، ۱۳۹۶

تاثیر شوک های قیمت نفت روی شاخص های اصلی بازار سهام در کشور های صادر کننده و وارد کننده نفت خام با رویکرد داده های تابلوی

این پژوهش به بررسی تاثیرشوکهای قیمت نفت روی شاخصهای اصلی بازارسهام در منتخبی از کشورهای درحال توسعه وتوسعه یافته می پردازد. ازآنجا که نفت یکی از مهم ترین منابع انرژی درجهان محسوب می شود که می تواند موجب ایجاد درآمد برای کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت باشد و از طرف دیگر به عنوان منبع تامین انرژی برای کشورهای واردکننده نفت در جهان است، از این رو تغییر قیمت نفت می تواند بر متغیرهای کلان اقتصادی هر دو گروه از کشورها اثر گذار باشد. در این تحقیق اثرگذاری قیمت نفت خام وارد شده به کشورهای توسعه یافته منتخب و یا صادر شده از کشورهای در حال توسعه نفتی منتخب بر شاخص های اصلی بازار بورس در این کشورها مورد مطالعه قرار گرفته است. از این رو 6 کشور منتخب صادر کننده نفت و 6 کشور توسعه یافته وارد کننده نفت در طی دوره 2015-2000 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده برای تحلیل اطلاعات تحقیق، روش داده های تابلویی بود و نرم افزار استاتا 13 برای تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که قیمت نفت اثرات متفاوتی بر شاخص های اصلی بورس در دو گروه از کشورهای در حال توسعه صادر کننده و توسعه یافته وارد کننده نفت برجا گذاشته است. از این رو مبتنی بر نتایج تحقیق پیشنهاد شده است که در کشورهای در حال توسعه نفتی با اتخاذ تدابیری از انتقال اثرات منفی قیمت نفت بر شاخص های اصلی بازار بورس پیشگیری گردد.

کلیدواژه‌ها: قیمت نفت، شاخص بورس، مخارج دولت، تولید ناخالص داخلی

M.A. Thesis:

The impact of oil price shocks on the main indicators of the stock market in the country exporter and importer of crude oil into the data approach

This study examines the impact of oil prices on major market indicators in selected developing and developed countries. Since oil is one of the most important sources of energy in the world, it can generate income for developing countries as an oil exporter, and on the other hand, it serves as a source of energy for oil importing countries in the world, hence the price change of oil can affect the macroeconomic variables of both groups of countries. In this research, the effect of the price of crude oil imported into developed countries or exported from selected developing countries has been studied on the main stock market indices in these countries. Hence, six selected oil exporting countries and six developed oil importer countries were surveyed during the period 2000-2015. The method used to analyze the research information was the panel data method and STATA 13 software was used to analyze the information. The results of the research showed that oil prices have had different effects on the main stock indexes in the two groups of developing and developing developing countries. Therefore, based on the results of the research, it has been suggested that preventing the impact of negative oil prices on the main stock market indices in developing countries of the oil industry should be prevented.

Keywords: Oil Prices, Stock Index, Government Expenditures, Gross Domestic Product