دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: پریسا رنجبر اریانی، ۱۳۹۶

اثر ویِِِِِِِِِِِژگی های بنیادی حسابداری و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام تحت نظارت کیفیت حسابرسی

نخستین گام در سنجش یک واحد تجاری، محاسبه بازده سهام به دست آمده است. بازده در فرآیند سرمایه¬گذاری به عنوان نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند. بازده ناشی از سرمایه-گذاری برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است؛ زیرا فعالیت سرمایه¬گذاری ماهیتاً به منظور کسب بازده صورت می گیرد. با توجه به این مباحث هدف این پژوهش تحلیل اثر مشخصات بنیادی شرکت و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام تحت نظارت کیفیت حسابرسی می باشد. به این منظور 116 شرکت طی بازه¬ی زمانی 1394-1390 مورد بررسی قرارگرفت در این پژوهش از روش داده¬های تابلویی و نرم-افزار ایویوز برای بررسی این تأثیر استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که: 1- بین نرخ بازده دارایی¬ها و بازده سهام رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد. 2- بین نقدینگی و بازده سهام رابطه¬ی منفی و معناداری وجود دارد. 3- بین اهرم مالی شرکت و بازده سهام رابطه¬ی منفی و معناداری وجود دارد. 4- بین مدیریت سود واقعی از طریق هزینه های تولید و بازده سهام رابطه¬ی معکوس و معناداری وجود دارد. و بین سایر متغیرها رابطه¬ی معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: بازده سهام، ویژگی‌های بنیادی شرکت، مدیریت سود واقعی، کیفیت‌حسابرسی

M.A. Thesis:

The effect of the fundamental characteristics of the accounting and management of real returns on stock returns under the supervision of audit quality

Abstract The first step in measuring a business unit is to calculate the attained stock return. In investment process , the return is as a driving force which causes an incentive . Return on investment is of importance for the investors because investment is , by nature , made to gain the return. Acccording to these topics , this study aims at analyzing the effect of the basic charachteristics of company and real gain management on the stock return controled by the auditing quality. To do so , 116 companies were studied during the years 1390 – 1394 . Tableau data method and Aviews Software were used to check this effect. The results of study demonstrate that : 1) there is a positive , significant relationship between return rate on assests and stock return ; 2) relationship between liquidity and stock return is positive and significant ; 3) there is a negative but significant relationship between financial leverage of company and stock return ; 4 ) between real gain management through production cost and stock return there is a reversed but significant relationship and there exists no significant relationship between the other variables ; 5 ) auditing quality is in reversed relationship and has adjusting effect on the real gain through production costs and stock return.

Keywords: Company’s Fundamental Characteristics -Real Earnings Management-Stock Return -Audit Quality