دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: الهه نظری، ۱۳۹۶

بررسی عوامل موثربرکاهش میزان مشارکت ورزشی زنان ورزشکار وغیرورزشکارمیان سال شهر سبزوار

نحوه‌ی مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی مسئله‌ی پیچیده ایست که عوامل زیادی در آن دخالت دارد و بالطبع موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی نیز متعددند. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان مشارکت زنان میانسال (60-40) سبزواری در فعالیت‌های ورزشی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است جامعه آماری شامل زنان ورزشکار و غیر ورزشکار میان سال سبزوار (60-40) در سال 1396 است که با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس حدود 203 نفر به طور تصادفی صورت گرفته است. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه موانع مشارکت ورزشی کارول و الکساندریا استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و استنباطی ضریب آلفای کرونباخ رگرسیون و یومن ویکنی، جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss نسخه 22 و Excll 2016 بهره گرفته ایم. نتایج پژوهش نشان داده که بین موانع مشارکت ورزشی زنان غیر ورزشکار شهر سبزوار و میزان مشارکت آنها ارتباط معناداری وجود دارد و مشاهده می‌شود که متغیر مربوط به کمبود وقت دارای سطح معناداری است که کوچکتر از 05/0 (p-value= 0/05) می‌باشد بنابراین این عامل در میزان مشارکت زنان غیر ورزشکار تأثیرگذار است. همچنین بین موانع مشارکت ورزشی زنان ورزشکار شهر سبزوار و میزان مشارکت آن¬ها ارتباط معناداری وجود دارد که با توجه به سطوح معناداری که برای هر یک از خرده مقیاس¬ها مشاهده می¬شود متغیرهای مربوط بر کمبود وقت، موانع فردی روانی، نداشتن همراه و عدم دسترسی به ترتیب دارای سطوح معناداری هستند همچنین طی این تحقیق اثبات شده است بین موانع ورزشی زنان ورزشکار و غیر ورزشکار سبزوار تفاوت معناداری وجود دارد. و در نتیجه این چهار عامل در میزان مشارکت زنان ورزشکار موثر است.

کلیدواژه‌ها: ورزشکار، غیر ورزشکار، زنان میان سال،

M.A. Thesis:

The study of affective factors on decreasing the degree of participation in sports among middle aged athletic and non athletic women in Sabzevar.

The way of women's participation in sport activities is a complex issue which in case there are a lot of involved factors so that we face with many barriers to women's participation in sport activities. In this research, we are going to analyze the effective factors in reduction of the rate of participation of middle-aged women (40-60) in Sabzevar in sport activities. The present research is a descriptive-analytic research that is conducted with a field study and by questionnaire. The statistical society includes middle-aged athletes and non-athletes women (40-60) in Sabzevar in 2017. This research was randomly conducted on 203 people using available sampling. o do this research, the Carole and Alexandria sports participation barriers inventory questionnaire was used. To analyze the data, descriptive and inferential statistics of Cronbach's alpha coefficient and regression were used for analysis of data using SPSS version 22 and Excel 2016 software. The results of the study showed that there is a significant relationship between the barriers to participation of non-athletic women in Sabzevar and their participation rate. It is observed that the lack of time variable has a significant level that is less than 0.05 (p-value = 0.05) Therefore, this factor affects the level of participation of non-athlete women. Also, there is a significant relationship between the obstacles of participation of women athletic women in Sabzevar and their participation rate. Considering the significant levels seen for each subscale, the variables related to lack of time, individual psychological barriers, lack of accompanying And lack of access in order have significant levels. Also, it has been proven in this study that there is a significant difference between the sports barriers of athlete and non-athlete women in Sabzevar. As a result, these four factors are effective in athletic women's participation. Also, the results of this study showed that there is a significant difference between the barriers to athletic and non-athletic athletic athletic women

Keywords: Key words: Athlete, non-athlete, middle-aged women