دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد تقی صانعی، ۱۳۹۶

بررسی مصونیت کیفری مقامات دولتی ازمنظر حقوق بین الملل کیفری

اصول در هرنظام سیاسی است مقامات دولتی در برخی عرصه ها و زمینه ها از مسئولیت فوق العاده خاصی برخوردار گردند را در راستای وظایف خود بتوانند آن را به نحور احسن و به دور از هرگونه ترس و واهمه ای انجام دهند. مقامات دولت‌ها به طور کلی از دو نوع مصونیت برخوردارند. مصونیت شغلی، مصونیتی است که به افرادی تعلق می‌گیرد که به عنوان نماینده دولت برخی اعمال خاص دولتی را انجام می‌دهند. مصونیت شخصی، مصونیتی است که به مقامات خاصی از دولت به سبب جایگاهی که به عنوان نماینده دولت در اختیار دارند اعطا می‌شود و نه به سبب عمل خاص آنان به عنوان عمل دولت. مصونیت شغلی ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و نیز حقوق قراردادی است و به اعمال صورت گرفته توسط دولت تعلق می‌گیرد. هر شخصی که در مقام انجام یک عمل دولت، جرم کیفری مرتکب گردد از پیگرد کیفری نزد محاکم سایر کشورها مصونیت دارد. این نوع از مصونیت بر مبنای احترام به اصل تساوی حاکمیت‌ها و استقلال دولت‌هاست. یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل، عدم توانایی دولت دارای حاکمیت در پیگرد قضایی رفتار دولت خارجی است. چنین مصونیتی شامل هر دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی می‌گردد. به هر حال از زمانی که مقام دولتی متهم، مقام خویش را ترک می‌کند قابل پیگرد نسبت به جرایم ارتکابی پیش یا پس از تصدی مقام یا نسب به اعمالی که در زمان تصدی مقام در ظرفیت شخصی خویش مرتکب شده خواهد بود. جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی، محاکمی با صلاحیت بین‌المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد شد، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست.

کلیدواژه‌ها: مصونیت کیفری ، مقامات دولتی ، حقوق بین الملل

M.A. Thesis:

Criminal Investigation of Government Officials in Respect of International Criminal Law

Principles are in any political system. Government officials have a special responsibility in certain areas and fields, in the course of their duties, they can do it in the best way and without any fear or fear. Government officials generally have two types of immunity. Job immunity is an immunity that is granted to individuals who act as government agents for certain government-specific acts. Personal immunity is a privilege granted to certain government officials by virtue of the position they hold as the representative of the state, and not because of their particular actions as government acts. Occupational immunity derives from customary international law as well as contractual rights and is granted by the state. Anyone who commits a criminal offense in conducting a state act is immune from prosecution to the courts of other countries. This type of immunity is based on respect for the principle of equality of sovereignty and the independence of states. One of the fundamental principles of international law is the inability of the state to rule the prosecution of the conduct of the foreign government. Such immunity includes both criminal and legal liability. However, since the accused state official has left his office, he or she may be prosecuted for crimes committed before or after taking office or in relation to acts committed at the time of the official's tenure in his personal capacity. International prosecutors were established to prosecute, punish, and confront the perpetrators of international crimes. After the end of World War II, the Nuremberg and Tokyo trials, which were created by the Allies to deal with war crimes, did not discourage government and military officials from exercising their jurisdiction.

Keywords: Criminal Immunity, Government Officials, International Law