دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محسن محدثی فر، ۱۳۹۶

ارتباط بین مولفه های جرم ورشد اقتصادی درکشورهای منتخب جنوب غربی آسیا

میزان ارتکاب جرم وابسته به مولفه های متغی آن بر اساس ساختار هر جامعه تغییر می کند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین مولفه های جرم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا انجام شده است. در این مطالعه برای به دست آوردن متغیرهای رشد اقتصادی، پس‌انداز ملی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری به عنوان معیاری برای شاخص جهانی شدن ، رشد جمعیت ، نرخ ثبت نام ناخالص در دوره متوسطه و تغییرات تکنولوژیکی از شاخصهای توسعه جهانی بانک جهانی استفاده شده است. همچنین برای محاسبه شاخص ثبات سیاسی از شاخصهای حکمرانی خوب بانک جهانی استفاده شده است. به جهت تحلیل تجربی مبانی نظری مطرح شده از اطلاعات سری زمانی مربوط به قلمرو مکانی کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا در قلمرو زمانی 1996- 2015 ، مطالعه بر مبنای داده‌های سالانه و متغیر وابسته رشد تولید ناخالص داخلی انجام شده است. قلمرو موضوعی تحقیق حاظر بررسی ارتباط انواع جرم و رشد اقتصادی می باشد. به منظور تحلیل داده‌ها به بررسی مانایی متغیرهای مدل پرداخته شده و در ادامه برای تجزیه‌وتحلیل مدل‌ها به‌صورت داده‌های ادغام‌شده از تحلیل پنلی استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌های آماری از نرم‌افزار Eviews 9 استفاده ‌شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان جرایم خشن ،کل میزان قتل ، باز بودن تجاری ،نرخ پس‌انداز ،میزان ثبت نام در دوره متوسطه ، تغییرات تکنولوژیکی ، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، ثبات سیاسی، نرخ رشد جمعیت، بر رشد نرخ اقتصادی در کشور‌های مورد مطالعه تحقیق تاثیر معنا داری دارد.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

The relationship between the elements of the crime and economic growth in countries of Southwest Asia

The amount of crime committed depends on its variables depending on the structure of each society. This study aimed to investigate the relationship between crime components and economic growth in selected Southwest Asian countries. In this study, World Bank World Development Indicators were used to obtain the variables of economic growth, national savings, foreign direct investment, and business openness as a measure of globalization, population growth, gross enrollment rates at secondary level and technological changes. Is. The World Bank's Good Governance Indicators have also been used to calculate the political stability index. For the empirical analysis, the theoretical foundations of time series information related to the territory of Southwest Asia in the period 1996-2015 have been studied based on annual data and the dependent variable of GDP growth. The subject matter of the research is to investigate the relation between types of crime and economic growth. In order to analyze the data, the variance of the model variables is investigated and then the panel analysis is used to analyze the models as merged data. It should be noted that Eviews 9 software was used to analyze the statistical data. The results of the research indicate that the amount of violent crimes, total murder, commercial openness, savings rate, high school enrollment, technological change, foreign direct investment flows, political stability, population growth rates, and economic . growth rates Researching countries have a significant impact. crime components, economic growth, investment, trade openness, political stability crime components, economic growth, investment, trade openness, political stability crime components, economic growth, investment, trade openness, political stability

Keywords: crime components, economic growth, investment, trade openness, political stability