دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: شبنم زرقی، ۱۳۹۶

بررسی رابطه بین جوانگیزشی ادراک شده و تعهد و لذت ورزشی با انسجام ورزشی نوجوانان

چکیده: هدف:در طی سال های اخیر موضوع انسجام ورزشی و ارتباط ان با سایر متغیرهای روانشناختی توجه زیادی را به خود جلب کرده است .هدف از پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری بین جوانگیزشی ادراک شده و انسجام ورزشی با توجه به نقش میانجی گری لذت و تعهد ورزشی بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. تعداد 200 نفر از ورزشکاران رشته‌های مختلف تیمی به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت نمودند. سه پرسشنامه جوانگیزشی ادراک شده (نیوتن ،دودا، یین 2000 )، لذت و تعهد ورزشی (اسکانلان ، سیمونز و همکاران 1993) و انسجام ورزشی (مارتین و همکاران 2012) در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری مدل سازی مسیری- ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS 2.0 Smart و Spss23 انجام گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون مدل درونی تحقیق نشان داد که اثر مستقیم متغیر جو تکلیف محور بر انسجام تیمی ورزشکاران معنی دار است (46/0=?، 12/6=t). اما اثر مستقیم متغیر جو خود محور بر انسجام تیمی ورزشکاران معنی دار نمی باشد (002/0=?، 02/0=t). اما در مسیر غیر مستقیم یافته های پژوهش نشان داد که جو انگیزشی تکلیف محور تنها از طریق اثرگذاری بر تعهد ورزشی موجب افزایش انسجام ورزشی می شود. اما جو انگیزشی خود محور از طریق اثرگذاری بر هر دو متغیر لذت و تعهد ورزشی موجب کاهش انسجام ورزشی می شود. نتایج: بر اساس یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد جو انگیزشی تکلیف محور با اهمیت دادن به نقش تلاش در تیم، ایجاد جو یادگیری مشارکتی و توجه به نقش تمام بازیکنان تیم چه بصورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم از طریق افزایش تعهد ورزشی موجب افزایش انسجام ورزشی خواهد شد. از طرف دیگر جو انگیزشی خود محور با ایجاد نابرابری در تیم و توجه به بازیکنان ستاره و نیز تنبیه بازیکنان به خاطر اشتباهاتشان موجب کاهش لذت و تعهد ورزشی و به دنبال آن کاهش انسجام ورزشی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: جوانگیزشی ادراک شده تیمی، لذت و تعهد ورزشی، انسجام ورزشی

M.A. Thesis:

The relationship between perceived motivational climate, enjoyment and Sport commitment with teenagers sports cohesion

Objective: In recent years, the issue of sports coherence and its relationship with other psychological variables have attracted much attention. The purpose of this study was to examine the structural relationships between perceived youthfulness and sport coherence in terms of the role of mediation of pleasure and sports commitment. were Method: The present study is descriptive and correlational. 200 volunteers from different athletes participated in this study. Three perceived youthfulness questionnaires (Newton, Doda, Yin 2000), pleasure and sport commitment (Scanlan, Simmons et al. 1993), and sport coherence (Martin et al., 2012) were used in this study. Data analysis was carried out using the Stochastic Modeling Structure Method using PLS 2.0 Smart and Spss23 software Results: The results of the internal test of the research showed that direct effect of the home-based atmosphere variable on teamwork coherence was significant (? = 0.46, t = 6.6). However, the direct effect of self-centered variable on team-oriented team cohesion is not significant (t = 0.02, ? = 0.002). But in the indirect direction, the findings of the research showed that the motivational atmosphere of the task-oriented only increases the sport's coherence by influencing the sport commitment. But self-centered motivational atmosphere reduces the coherence of sport by influencing both variables of pleasure and sport commitment Results: Based on the findings of the present study, the task-oriented motivation atmosphere seems to be important in the role of teamwork, the creation of a collaborative learning atmosphere, and the consideration of the role of all team players either directly or indirectly through increased commitment to sport. It will increase the coherence of the sport. On the other hand, the self-centered motive atmosphere, by creating inequality in the team and paying attention to star players, as well as punishing players for their mistakes, will reduce the pleasure and commitment of the sport and, consequently, reduce the coherence of sport

Keywords: Teamwork perceived, pleasure and athletic commitment, sport coherence