دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا کشاورزپور، ۱۳۹۶

بررسی کارشناس در امور کیفری از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

استفاده از کارشناس ( خبره ) در مسائل فنی و تخصصی در فقه و حقوق دارای سابقه طولانی بوده و کارشناس خبره در جهت حل مسائل و کشف حقیقت ، به ویژه در دادرسی نقش موثری دارد. چون نظریه کارشناس می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد ، لذا باید کارشناس دارای شرایط خاصی بوده و در انجام کارشناسی مقررات و تشریفات خاصی از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریه کارشناس دارای اعتبار باشد . در هر صورت تشخیص ارزش نظریه کارشناس بر عهده دادرس رسیدگی کننده به پرونده بوده ودر صورت حصول علم می تواند مورد استناد و مبنای صدور حکم قرار گیرد . حتی در صورت تعارض بین نظریه کارشناس و علم قاضی ، علم قاضی برتری و تقدم دارد . در تعارض نظریه کارشناس با سایر دلایل ، تشخیص ماهیت کارشناسی مهم است چون در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و با بررسی این موضوع در فقه و حقوق می توان بیان کرد : ماهیت نظریه کارشناس با شهادت متفاوت بوده و بیشتر دلیل قطعی مستقل و درپرونده های کیفری یک اماره قضایی است . لذا نظریه کارشناس به طور مطلق دلیل مستقل یا اماره قضایی نیست خارج از دادرسی نیز نظریه کارشناس گاه دلیل و گاه اماره است . در صورت تعارض نظریه کارشناس با امارات و سایر دلایل دادگاه با تشخیص ماهیت کارشناسی ارزش کارشناسی را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و قواعد حل تعارض را جاری می نماید.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: کارشناس ، خبره ،کارشناس رسمی ، دلیل اثبات دعوا ، امور کیفری

M.A. Thesis:

expert from the perspective of law and jurisprudence

The use of expert (specialist) in technical and specialized issues in jurisprudence and law has a long history and an expert specialist is involved in solving problems and discovering the truth, especially in the proceedings. Because the expert's theory can be the basis for the issuance of a ruling, therefore, the expert must have certain conditions and the specialty must be followed by a specialist expert and expert judgment in order for the expert's theory to be credible. In any case, the recognition of the value of the expert's theory is the responsibility of the prosecutor and, upon the acquisition of science, can be cited and based on the issuance of a ruling. Even in the event of a conflict between the expert's theory and the science of the judge, the judge's knowledge is superior. In conflict with the expert's theory, for other reasons, it is important to recognize the nature of the bachelor because there is a controversy in this regard. By examining this in jurisprudence and law, one can state that the nature of the expert theory is different from the testimony, and most of the proof is definitely independent and in the records Criminal is a judicial record. Therefore, expert theory is not an absolute proof of an independent judiciary. It is also an expert opinion that is sometimes out of court. In the event of a conflict between an expert opinion with the United Arab Emirates and other reasons, the court will examine the nature of the undergraduate baccalaureate in each case and conduct conflict resolution rules.

Keywords: Key words: expert, expert, official expert, proof of the case, criminal matters