دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سونیا سلطانی نژاد، ۱۳۹۶

بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی جرم قاچاق انسان

قاچاق انسان پدیده ی خطرناکی است که در قرن بیست و یکم تمامی جامعه ی جهانی ، از جمله ایران را تهدید می کند. خرید و فروش انسان و سوء استفاده از افراد بشری از دیر باز وجود داشته ؛ لیکن ویژگی های اصلی این عمل مجرمانه که آن را خطرناک می کند؛«سازمان یافته » و «فراملی» شدن آن است. قاچاق انسان به سه منظور اصلی صورت می گیرد که می توان آن را به شرح ذیل تقسیم بندی کرد: الف) قاچاق زنان و کودکان ؛ که هدف آن سوء استفاده های جنسی است . ب) قاچاق مهاجران ؛ که به صورت گذر نامه ی جعلی افراد را به صورت غیر قانونی از مرزهای کشورها عبور می دهند. ج) قاچاق اعضا و جوارح انسان ؛ که با هدف فروش اعضای بدن از جمله کلیه ، کبد ، قلب ؛ صورت می گیرد. قاچاق انسان معضلی است که هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که کاملا از آثار شوم آن مصون است .تاکنون تحقیقی میدانی در خصوص شیوه ها و میزان قاچاق زنان و کودکان در ایران صورت نگرفته است. باتکیه به مستندات فقهی و استفاده از آیات و روایات و نظرات فقها و مفسران نتیجه می شود جرم قاچاق انسان از مصادیق بارز افساد فی الارض و فتنه گری می باشد و باید مجازات مفسدین فی الارض برای مرتکبان که به صورت باندی و تحت شبکه های بین المللی به این امر اقدام می ورزند در نظر گرفت .

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها : قاجاق انسان ، زنان و کودکان ، مستندات فقهی

M.A. Thesis:

Legal analysis of legal and human trafficking

Human trafficking is a dangerous phenomenon that in the 21st century threatens the entire international community, including Iran. The sale and sale of human beings and the misuse of human beings have long existed, but the main features of this criminal act, which makes it dangerous, "organized" and "transnational". Human trafficking occurs in three main ways that can be categorized as follows: (a) Trafficking in women and children, aimed at sexual abuse. (B) Immigrant smuggling, which passes illegally through fake passports across borders. (C) Trafficking in human organs and organs, aimed at the sale of organs such as kidneys, liver and heart. Trafficking in human beings is a problem that no country can claim to be completely immune to its illicit effects. So far, there has been no investigation into the methods and rates of trafficking in women and children in Iran. Due to the jurisprudential documentation and the use of verses, narrations, and comments from jurisprudents and commentators, the crime of human trafficking is one of the most obvious examples of corruption in infamy and seduction, and the punishment of corruptors on earth for perpetrators who are both gangs and international networks Take this into consideration

Keywords: Keywords: human trafficking, women and children, jurisprudential documents