دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی اغشته مقدم، ۱۳۹۶

رابطه قدرت بازار محصول، اجتناب مالیاتی و هزینه سرمایه

هزینه¬ی سرمایه یکی از مفاهیم اساسی در حوزه¬ی ادبیات مالی است که در تصمیمات تأمین مالی و سرمایه¬گذاری نقش اساسی ایفا می¬کند. این پژوهش درصدد بررسی تأثیر قدرت بازار محصول و اجتناب مالیاتی بر هزینه¬ی سرمایه¬ی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. به¬ این منظور اطلاعات مربوط به 131 شرکت فعال در بورس طی سال¬های 1390 تا 1394 جمع¬آوری و با استفاده از نرم¬افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش از نوع رگرسیون چند متغیره و داده¬های تابلویی می¬باشد. بر اساس یافته¬های پژوهش و آزمون¬های آماری می¬توان گفت که بین قدرت بازار محصول و اجتناب مالیاتی، رابطه¬ی منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین قدرت بازار محصول و اجتناب مالیاتی با هزینه¬ی سرمایه، رابطه¬ی منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: قدرت بازار محصول، اجتناب مالیاتی و هزینه‌ی سرمایه.

M.A. Thesis:

‏Power product market,tax ‏avoidance and cost of capital

Cost of capital is one of the fundamental concepts in the field of financial literature which plays a crucial role in financing and investment decisions. This research seeks to examine the impact of product market power and tax avoidance on cost of capital of the companies accepted in the Tehran Stock Exchange. In the study, the information of 131 active companies in the Stock Exchange was collected and analysed using Eviews softwares from 2012 to 2016. The research method is multivariate regression using panel data. According to the research findings and the statistical tests can be said that there is a negative and significant relationship between product market power and tax avoidance. Also there is a negative and significant relationship among product market power and tax avoidance with cost of capital

Keywords: Product market power, Tax avoidance, Cost of capital