دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عارف متقی راد، ۱۳۹۷

اثر تعدیلی کیفیت هیئت مدیره و شهرت حسابرس بر رابطه ی بین وابستگی به گروه تجاری و حق الزحمه ی حسابرسی

حسابرسان در قبال ارائه‌ی خدمات حسابرسی به شرکت‎ها انتظار دریافت حق الزحمه‌ی متناسب با زمان و کیفیت خدمات ارائه شده را دارند. حق الزحمه‌ی حسابرسی به عوامل متعددی بستگی دارد. شواهد ناچیزی پیرامون ارتباط بین وابستگی به گروه تجاری و حق الزحمه‌ی حسابرسی موجود می‌باشد. با این وجود، فقدان کلی نظارت در بازارهای در حال توسعه باعث می‌شود که یک درک جامع‌تر از آثار هزینه‌ی مکانیسم های حاکمیتی مرتبط، مانند کیفیت هیأت مدیره در هزینه های حسابرسی، که دارای عواقب نظارتی و حاکمیتی برای شرکت میباشد حائز اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر تعدیلی کیفیت هیأت مدیره و شهرت حسابرس بر رابطه‌ی بین وابستگی به گروه تجاری و حق الزحمه‌ی حسابرسی بر اساس شواهد بازار سرمایه می باشد. پژوهش با رویکرد کاربردی و با روش توصیفی- همبستگی از نوع پس رویدادی با استفاده از نمونه ای مورد مطالعه از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این پژوهش آزمون فرضیه‌های تدوین شده با استفاده از رگرسیون چندگانه بر اساس شواهد گردآوری شده طی دوره‌ی زمانی 1389 الی 1395 به کمک نرم افزار آماری R انجام شده است. در آزمون فرضیه ها در سطح خطای مورد انتظار(پنج درصد) نتایج حاکی از آن بود که بین وابستگی به گروه تجاری و حق الزحمه‌ی حسابرسی رابطه‌ی معنی داری وجود دارد. کیفیت هیأت مدیره و شهرت حسابرس بر رابطه‌ی بین وابستگی به گروه تجاری و حق الزحمه‌ی حسابرسی تأثیر معنی داری دارد. نتایج حاصل از این مطالعه شواهدی پیرامون یافته های پژوهش های قبلی در مورد تأثیر ویژگی های هیأت مدیره در حق الزحمه‌ی حسابرسی ارائه می دهد. هم‌چنین نشان داده شد که وابستگی به گروه تجاری با هزینه های بالاتر نظارت هم‌چون حق الزحمه‌ی حسابرسی، همراه می باشد.

کلیدواژه‌ها: کیفیت هیأت مدیره، شهرت حسابرس، وابستگی به گروه تجاری، حق‌الزحمه‌ی حسابرسی

M.A. Thesis:

the quality of the board and auditor reputation moderating effect on the relationship between business group affiliation and audit pricing

Auditors are expected to receive remuneration in accordance with the time and quality of the provided services in relation to providing audit services to firms. Audit fees, however, depend on several factors. There is little evidence of the link between business affiliation and audit fees. However, the general lack of oversight in developing markets makes it more important to have a more comprehensive understanding of the cost implications of the related governance mechanisms, such as the quality of the board in audit costs, which has regulatory implications for the firm. The main objective of this paper is to investigate the effect of moderating the quality of the board and the auditor's reputation on the relationship between business affiliation and audit pricing based on capital market evidence. In this paper, an applied approach and a post-event descriptive-correlation method have been used by a sample of Tehran Stock Exchange (TSE) firms. In this research, with the aid of statistical software R, the hypothesis test was tested using multiple regressions based on the evidence collected from during 2010-2016. At the expected error level (%5), the results implied that: There is a significant relationship between business group affiliation and audit pricing. The quality of the board and auditor's reputation significant impact on the degree business group affiliation and audit pricing. The results of this study provide evidence about the findings of previous research on the impact of the Board of Directors on audit fees. It was also shown that affiliation with the business group is associated with higher supervisory costs, such as audit fees.

Keywords: Quality of the Board, Auditor Reputation, Business Group Affiliation, Audit Pricing