دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا وحدتی، ۱۳۹۶

رایطه برون سپاری نوآوری اکتشافی بر عملکرد مالی شرکت ها

امروزه برون سپاری غالبا به عنوان یک عنصر حیاتی از استراتژی های کم هزینه در نظر گرفته می‌شود که در به دست آوردن و دسترسی به ورودی های نوآورانه با تکنولوژی بالا، خدمات ، منابع و استعدادهای انسانی جهانی ، و برنامه های کاربردی نرم افزار می‌تواند مثمر ثمر باشد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین برون سپاری، نوآوری اکتشافی برعملکرد مالی شرکتهای برتر مواد غذایی استان خراسان رضوی می پردازد.روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران وکارکنان شرکتهای برتر مواد غذایی در استان خراسان رضوی می باشد.حجم نمونه بااستفاده از فرمول جامعه محدود کوکران 217 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می‌باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.790 و روایی ابزار با روش محتوایی و سازه مورد تأیید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار لیزرل و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج این تحقیق حاکی از آن است که برونسپاری بر نوآوری اکتشافی شرکتها و عملکرد مالی تاثیر معناداری دارد همچنین نتایج نوآوری اکتشافی بر عملکرد مالی شرکتهای برتر مواد غذایی را تایید میکند. به علاوه نتایج فرضیات تعدیل گر نشان میدهد اثر متقابل ارتباط با تامین کننده و برون سپاری پس از اضافه شدن به مدل معنی دار می باشد. بنابراین متغیر عملکرد نوآوری با ضریب تاثیر 0.284 تاثیر متغیر برون سپاری بر عملکرد مالی شرکتهای برتر مواد غذایی را به طور معنی داری تعدیل(افزایشی) میکند

کلیدواژه‌ها: : برونسپاری ، ارتباط با تامین کننده، نوآوری اکتشافی ، عملکرد نوآوری

M.A. Thesis:

the relationship between outsourrcing innovation exploration on funanicial performance

Nowday, outsourcing is often seen as a vital element of low cost strategies that can be fruitful in gaining access to high-tech innovative innovations, services, global human resources and talent, and software applications. Be The present study investigates the relationship between outsourcing, exploratory innovation on the financial performance of the top food companies in Khorasan Razavi province. The research method is descriptive, survey and correlation type. The statistical population of this research includes all managers and employees of the top food companies in Khorasan Razavi province. The sample size was determined using Cochran limited community formula of 217 people. The method of sampling is simple random. The research data were collected using library and field method and the tools used in the questionnaire. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha (0.790) and the validity of the tool was confirmed by content and structure. Research data was analyzed using descriptive and inferential statistics using Lisrel software. The results of this study indicate that outsourcing has a significant effect on exploratory innovation of firms and financial performance, as well as the results of exploratory innovation on financial performance Supermarkets Supports Food. In addition, the results of the moderator hypothesis indicate that the interaction of the relationship with the supplier and outsourcing is after adding to the meaningful model. Therefore, the innovation variable with a coefficient of 0.284 effect of the outsourcing variable on financial performance of the top food companies significantly (increase).

Keywords: outsourcing, supplier relationship, exploration innovation, innovation performance