دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فایزه علی اکبری ثانی، ۱۳۹۶

کمیته حسابرسی.حاکمیت شرکتی.ساختارمالکیت وعملکرد شرکت

کمیته¬ی حسابرسی به عنوان بخش مهمی از نظام حاکمیت شرکتی می¬تواند موجب بهبود فرایند گزارش¬گری مالی و عملکرد شرکت شود. امروزه در اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت‌ها تردیدی نیست. شرکت¬های عضو بورس اوراق بهادار دارای ساختار مالکیت متفاوتی هستند و در سال-های اخیر، اصول راهبری شرکت¬ها روی ساختار مالکیت تأثیر گذاشته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه¬ی ویژگی¬های کمیته¬ی حسابرسی، حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت وعملکرد شرکت است. معیارهای کمیته حسابرسی عبارت است از استقلال اعضا کمیته و تعداد جلسات کمیته حسابرسی ،و ویژگی¬های حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیات مدیره و اندازه هیئت مدیره و خصوصیات ساختار مالکیت، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت نرخ بازده حقوق صاحبان سهام است. جامعه¬ی آماری، شرکت¬های¬ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1390 تا 1395 ¬بود. نمونه¬¬ی آماری شامل 101 شرکت¬ برای بررسی روابط فوق از روش آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شد و از آماره¬ی آزمون F در تفسیر نتایج استفاده گردید. آزمون داده ها نیز بانرم افزار Eviews8انجام شد . یافته¬ها نشان داد که بین تعداد جلسات کمیته¬ی حسابرسی و استقلال کمیته¬ی حسابرسی با عملکرد شرکت رابطه¬ی معناداری وجود دارد و بین اندازه¬ی هیئت مدیره, استقلال هیئت مدیره با عملکرد شرکت رابطه¬ی معناداری وجود ندارد همچنین مالکیت نهادی , مالکیت مدیریتی با عملکرد شرکت رابطه¬ی معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی ، ساختار مالکیت ، عملکرد شرکت، کمیته‌ی حسابرسی

M.A. Thesis:

Hsabrsy..hakmyt Committee of the Company. Company performance

The audit committee as an important part of the corporate governance system can improve the financial reporting process and the company's performance. Today there is no doubt about the importance and position of corporate governance for the success of companies. Stock companies have different ownership structure and, in recent years, the corporate governance principles have affected the ownership structure. The main purpose of this research is to examine the relationship between the characteristics of the audit committee, the corporate governance, the ownership structure and the company's performance. The criteria of the audit committee are the independence of the committee members, the number of meetings of the audit committee, and the corporate governance features include the independence of the board of directors and the size of the board of directors and the properties of the structure of ownership are institutional ownership and management ownership, and the performance of the company is the rate of return on equity. The statistical society consist of the companies which accepted in the Tehran Stock Exchange during the years 2011-2016. The statistical sample include 101 companies. The correlation and regression tests were used to investigate the above relationships and the F test was used to interpret the results of tests. Data is tested with Eviews 8 software. The findings showed that there is a significant relationship between the number of meetings of the audit committee and the independence of the audit committee with the firm's performance, and there is no significant relationship between the size of the board, the independence of the board and the firm's performance, as well as institutional ownership, management ownership with performance of company has no meaningful relationship.

Keywords: Cororate governance, Property Structure, Company Performance, Audit Committee,