دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: امید میرزائی، ۱۳۹۶

استخراج عصاره ساقه گیاه قاصدک (Taraxacum Officinale)و بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و پایدار کنندگی آن در روغن سویا در طی نگهداری

برای جلوگیری ازاکسیداسیون روغنها روشهای متعددی وجود دارد که یکی ازاین موارد افزودن آنتی اکسیدانهای سنتزی میباشد.اما باتوجه به اینکه آنتی اکسیدانهای سنتزی اثرات نامطلوبی هم چون اثر جهش زایی وسرطان زایی دربدن انسان دارند،لذا تحقیق وبررسی منابع آنتی اکسیدانهای طبیعی به منظورجایگزین کردن ترکیبات سنتزی ضروری به نظر میرسد.دراین پژوهش ابتدا عصاره متانولی ساقه گیاه قاصدک استخراج گردید.سپس عصاره استخراج شده درغلضتهای مختلف (100،200،400و800ppm)به روغن سویای تصفیه شده فاقد آنتی اکسیدان افزوده شدوهمچنین پایداری اکسایشی نمونه ها دردمای 65 درجه سانتیگراد به مدت سه روز ازطریق اندیشه پروکسید،اندیسTBAواندیس اسیدی ودرنهایت بافعالیت آنتی اکسیدان سنتزی BHTبه میزان 200ppmمقایسه گردید.به طورکلی نتایج نشان داد باافزایش غلظت عصاره ی ساقه قاصدک درروغن سویا از100تا800ppmدریک زمان نگهداری سالم ،شاخص پایداری اکسایش،میزان ترکیبات پلی فنلی وفعالیت مهارکننده رادیکالهای آزاد درروغن افزایش یافته درحالی که اندیس پروکسید واندیس TBAکاهش پیدا کرد.نتایج حاصل ازبررسی پایداری اکسایشی روغن حاوی غلظتهای مختلف عصاره نشان داد غلضت 800PPM عصاره نسبت به غلظتهای دیگر ونمونه شاهد به دلیل داشتن مقادیر بالاتر ترکیبات پلی فنلی وترکوفنولی درپایداری اکسایشی روغن سویا موثرتر عمل نموده ودرمقایسه باانتی اکسیدان سنتزیBHTدرغلظت 200ppmنیز تاثیربیشتری داشت به این ترتیب میتوان ساقه گیاه قاصدک رادرسطح 800ppmبعنوان منبع مناسبی برای انتی اکسیدانهای طبیعی معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها: انتی اکسیدانهای طبیعی،ساقه ی گیاه قاصدک،روغن سویا ،پایداری اکسایشی

M.A. Thesis:

Investigating the antioxidant effect of taraxacum officinale in soya bean oil during storage

a

Keywords: a