دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد فهیمی نیا، ۱۳۹۶

بررسی شخصیت و آرای علمی ابن عباس از دیدگاه فرقین (شیعه و سنی )

عبدالله ابن عباس مشهوربه ابن عباس پسرعموی پیامبروحضرت علی (ع)است ازکوچکی احادیث واخباربسیاری ازپیامبر(ص)شنیده ودربزرگی نقل روایت کرده است همواره یارویاورحضرت علی (ع)بوده است وهردوفرقه شیعه وسنی احادیث فراوانی در مدح اوروایت کرده اند به جزموردی که دررجال کشی درقدح او آمده وتهمتی که درزمان استانداری بصره به اونسبت داده شد که ازلحاظ سند وراویان آن ضعیف می باشد البته مرحوم خوئی وعلامه حلی این روایات را ردکرده اند ازجایگاه علمی بالایی دربین هردو فرقه برخوردار است به واسطه ی علم ووسعت دانشش ازجایگاه ویژه ای در تاریخ اسلام چه درزمان خلفای راشدی وچه در زمان حضرت علی (ع)برخورداربوده است درعلوم قرآنی وتفسیر سرآمد دیگران بوده است ودرمباحث فقهی دیدگاههای او به اهل بیت بسیار نزدیک می باشد درزمان استانداری بصره به اوتهمت هایی زده شدکه به چنددلیل توسط علمای شیعه همگی ردشده است 1-دشمنی دیرینه امویان ومروانیان با ابن عباس 2-برای توجیه غارتهای خودازبیت المال به جعل این واقعه پرداختند تاشخصیت وموقعیت علویان را بکوبند 3-ابن عباس قبل از شهادت حضرت علی (ع)دربصره بوده وبعدازشهادت برای امام حسن (ع)ازمردم بیعت گرفته وازجانب امام حسن به استانداری بصره گمارده شده بودفریقین روایاتی در مدح وقدح اوآورده اند ازجایگاه علمی بسیار بالایی برخورداربوده که بعضی آن را به دعای پیامبردرحق او نسبت داده اند تعداداحادیث اورا1660حدیث نقل می کنند دارای تفسیری به نام تنویرالمقباس من تفسیرابن عباس که به دست محمدبن یعقوب فیروزآبادی صاحب القاموس المحیط ازتفسیر طبری استخراج شده می باشددرعلوم قرآنی وتفسیرقرآن بعدازپیامبروحضرت علی (ع)دربین صحابه سرآمددیگران بوده ودرمباحث فقهی دیدگاه های اوبه دیدگاه اهل بیت پیامبر بسیارنزدیک می باشد به اوالقابی مانند : حبرالامه بحر حبرالقرآن بحرالقرآن رییس المفسرین الاب الاول لتفسیرالقرآن داده اند .منابع روایی وتفسیری شیعه وسنی انباشته ازروایاتی است که ازابن عباس نقل شده واین نشان ازعمق دانش وفهم قرآنی اودارد. لذا بررسی شخصیت و آرا ء علمی او می تواند در تقریب مذاهب و روشن شدن سیره ی مسلمین از زمان پیامبر اکرم ( ص) بسیار مفید باشد. کلید واژه ها : ابن عباس ، شیعه ، اهل تسنن ، روایات

کلیدواژه‌ها: ابن عباس ، شیعه ، اهل تسنن ، روایات

M.A. Thesis:

Checking Character And scientific ideas ibn Abbas From the perspective of Judgment (Shia and Sunni)

Abdullah Ibn Abbas, famous for Ibn Abbas, is the cousin of the Prophet Muhammad Ali (AS). He has heard and narrated many traditions from the Holy Quran (PBUH) and narrated in great numbers. Al-Qa'idah has always been Ali (AS), and both Shi'a and Sunn? have made many traditions in the veil of Urshad. He came and the blessings he received at the time of the Governor's office in Basra, which is weak due to the document's weaknesses. Of course, the late Khoi and his Holiness rejected these narratives. He has a high scientific level in both cultures. Because of his science and knowledge, he has a special place in the history of Islam. At the time of the Caliphate of Rashidi and so on The time of the Prophet Ali (AS) has been in the Qur'anic literature and the overthrow of others. In the jurisprudence of his views, he is very close to Ahlul-Bayt. During the time of the governorate of Basra, they were turned into allegations that were rejected by a number of scholars of Shi'a. 1. The ancient enmity of the Umayyads and the Prophets with Ibn Abbas 2. To justify the looting of self-control, Al-Malh used to forger the incident to kill the Alawites. 3. Ibn Abbas was entrusted to the Imam Ali (AS) before the martyrdom of Imam Hassan (pbuh) and given his commute to Imam Hassan (pbuh) and was given to the governorate of Basra in the direction of Imam Hassan The Buddhists have narrated a story about Jiga He has a very high level of knowledge, some of which have been attributed to his prophetic prayers. His number is 1660 hadiths. There is an interpretation of his name, Tanwir al-Muqbabas I, the commentary of Abbas who was extracted from Muhammad ibn Jacob Firouzabadi, the owner of al-Qamus al-Mu??t, from Tabari. In Quranic verses and after the Quranic verses, Among the companions of the great scholars, and in the jurisprudence of their views, the views of the Prophet's Prophet's family are very similar to those of the Prophet, such as: Habral al-Bahr, Habral al-Qur'an, has given al-Mufsarin the head of the al-Qa'ul al-Qur'an. The narrative and narrative resources of Shi'ism and the accumulated This has been revealed that Abbas Zrvayaty Azabn bottom Avdard knowledge and understanding of the Qur'an. Therefore, the study of his personality and scientific opinions can be very useful in the approximation of religions and the clarification of the Muslim traditions since the time of the Holy Prophet (pbuh). Key words: Ibn Abbas, Shiite, Sunnis, narrations

Keywords: Ibn Abbas, Shiite, Sunnis, narrations.